Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt tại tỉnh Bạc Liêu”

Ngày đăng: 21/09/2022 | Lượt xem: 601

       Ngày 21 tháng 9 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Huỳnh Châu Mai Sơn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Mã số: 9 38 01 05; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Thị Mai và PGS.TS. Hồ Sỹ Sơn.

 

NCS. Huỳnh Châu Mai Sơn chụp ảnh lưu niệm

Mục đích nghiên cứu

       Mục đích của luận án là thông qua việc xây dựng khung lý thuyết về phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt, phân tích làm rõ thực trạng phòng ngừa tình hình các tội XPSH có tính chiếm đoạt tại tỉnh Bạc Liêu, từ đó luận án có mục đích đề xuất các giải pháp tăng cường phòng ngừa tình hình các tội XPSH có tính chiếm đoạt tại tỉnh Bạc Liêu.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

      Luận án là công trình khoa học, được nghiên cứu một cách có hệ thống và tương đối Luận án đã hệ thống hóa khung lý luận về phòng ngừa tình hình các tội XPSH có tính chiếm đoạt, bao gồm khái niệm, mục đích, ý nghĩa, đối tượng, nguyên tắc, chủ thể, các biện pháp phòng ngừa tình hình các tội XPSH có tính chiếm đoạt tại, lý luận về tình hình, nguyên nhân của tình hình các tội XPSH có tính chiếm đoạt. Luận án góp phần hoàn thiện lý luận về phòng ngừa tình hình các tội XPSH có tính chiếm đoạt nói chung và tại một địa bàn cấp tỉnh nói riêng.

       Luận án đã phân tích, làm rõ thực trạng tình hình các tội XPSH có tính chiếm đoạt, nguyên nhân của tình hình các tội XPSH có tính chiếm đoạt tại tỉnh Bạc Liêu; thực trạng nhận thức về phòng ngừa tình hình các tội XPSH có tính chiếm đoạt của lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu; thực trạng tổ chức lực lượng phòng ngừa tình hình các tội XPSH có tính chiếm đoạt; thực trạng phối hợp giữa các chủ phòng ngừa tình hình các tội XPSH có tính chiếm đoạt; thực trạng triển khai các biện pháp phòng ngừa tình hình các tội XPSH có tính chiếm đoạt tại tỉnh Bạc Liêu.

      Luận án đã đưa ra các dự báo về tình hình các tội XPSH có tính chiếm đoạt tại tỉnh Bạc Liêu, từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường phòng ngừa tình hình các tội XPSH có tính chiếm đoạt tại tỉnh Bạc Liêu thời gian tới.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

       Ý nghĩa lý luận:Những kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận cần thiết về phòng ngừa tình hình các tội XPSH có tính chiếm đoạt, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận của chuyên ngành tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

      Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở để các cấp có thẩm quyền, nhất là các cơ quan có thẩm quyền tham gia vào phòng ngừa tình hình các tội XPSH có tính chiếm đoạt tại tỉnh Bạc Liêu nói riêng và cả nước nói chung tham khảo.

      Luận án là tài liệu cho các cán bộ trong các cơ quan nhà nước, nhất là các cán bộ thuộc các cơ quan có thẩm quyền tham gia vào hoạt động phòng ngừa tội phạm. Luận án cũng là tài liệu tham khảo phục vụ biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học và nghiên cứu, giảng dạy trong các học viện, nhà trường có liên quan ở nước ta.       

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt