Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “ Đối chiếu ẩn dụ ý niệm trong khẩu hiệu tiếng Việt và tiếng Anh”

Ngày đăng: 03/08/2022 | Lượt xem: 69

       Ngày 02 tháng 8 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Phí Thị Thu Trang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Mã số: 9.22.90.20; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp và TS. Trần Thị Phương Thu.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của NCS. Phí Thị Thu Trang

Mục đích nghiên cứu:

        Luận án phân tích, đối chiếu các mô hình ẩn dụ ý niệm phổ biến được sử dụng trong khẩu hiệu tiếng Việt và tiếng Anh để từ đó tìm ra các điểm tương đồng và khác biệt trong cấu trúc ánh xạ, biểu thức ngôn ngữ và tần suất xuất hiện của các mô hình ẩn dụ ý niệm đó.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Luận án là công trình đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu ẩn dụ ý niệm trong khẩu hiệu chính trị - xã hội một cách hệ thống, chi tiết và khoa học. Dựa trên khung lý thuyết về ẩn dụ ý niệm, luận án chỉ ra được các mô hình ẩn dụ ý niệm phổ biến trong khẩu hiệu tiếng Việt và tiếng Anh và cơ sở tri nhận của chúng, góp phần làm rõ hơn các nét đặc trưng văn hoá của dân tộc Việt Nam và ba nước nói tiếng Anh bản ngữ (Anh, Mỹ, Úc). Các kết quả nghiên cứu của luận án góp phần củng cố lý thuyết về ẩn dụ ý niệm và có giá trị ứng dụng trong công tác nghiên cứu ngôn ngữ nói chung và ngoại ngữ nói riêng.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn

       Về lý luận, kết quả nghiên cứu của luận án góp phần củng cố lý thuyết về ngôn ngữ học tri nhận và các khái niệm cơ bản về ẩn dụ ý niệm, làm rõ mối quan hệ giữa ẩn dụ, ngôn ngữ và văn hoá, giúp khẳng định thêm các luận điểm về ẩn dụ ý niệm đã được nhiều công trình nghiên cứu đi trước xác lập. Luận án đóng góp thêm vào danh sách các mô hình ẩn dụ phổ quát đồng thời bổ sung các ẩn dụ phản ánh đặc trưng văn hoá của dân tộc Việt Nam.

      Về thực tiễn, luận án giúp những người làm công tác nghiên cứu ngôn ngữ hiểu sâu hơn về ẩn dụ theo quan điểm tri nhận nói chung và về ẩn dụ ý niệm trong diễn ngôn khẩu hiệu nói riêng. Kết quả nghiên cứu của luận án có thể là điểm khởi đầu cho nhiều nghiên cứu sâu hơn về ẩn dụ và diễn ngôn khẩu hiệu sau này. Các kết luận của nghiên cứu được kỳ vọng là có giá trị tham khảo, có khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực như công tác biên dịch tài liệu chính trị, thiết kế khẩu hiệu, giảng dạy ngoại ngữ, v.v. góp phần nâng cao chất lượng tài liệu giảng dạy, nghiên cứu và hiệu quả của khẩu hiệu chính trị - xã hội ở Việt Nam.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết