Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính trị học “Vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân ở Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 03/08/2022 | Lượt xem: 308

      Ngày 02 tháng 08 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Lê Thị Tươi đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính trị học; Chuyên ngành: Chính trị học; Mã số: 93 10 201; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Đăng Thành và PGS.TS. Nguyễn Minh Phương.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án của NCS. Lê Thị Tươi

Mục đích nghiên cứu:

       Trên cơ sở nghiên cứu về lý luận và thực trạng vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND), luận án đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm phát huy vai trò giám sát của HĐND đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN và nền dân chủ XHCN ở nước ta hiện nay.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Luận án đóng góp một phần vào xây dựng hướng nghiên cứu mới và rõ hơn vai trò giám sát của HĐND trên các nội dung:

      Luận án nghiên cứu các công trình về vai trò giám sát của HĐND trong tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương là cơ sở đề trình bày có hệ thống cơ sở lý luận về vai trò giám sát của HĐND: Khái niệm giám sát HĐND, nội dung, hình thức, đặc điểm của HĐND, phân biệt giám sát HĐND với các hình thức giám sát của Đảng, Quốc hội, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Vai trò giám sát HĐND trong tổ chức quyền lực; Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện vai trò giám sát của HĐND.

     Trên cơ sở phân tích vai trò giám sát của HĐND thông qua các hình thức giám sát theo luật định, luận án đánh giá tình hình thực hiện vai trò giám sát của HĐND ở Việt Nam trong nhiệm kỳ 2016 – 2021; Chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong việc thực hiện vai trò giám sát của HĐND và đưa ra những nguyên nhân hạn chế đó, đặc biệt việc thực hiện mô hình thí điểm không tổ chức HĐND phường ở Hà Nội, quận và phường ở Đà Nẵng; Thực hiện không tổ chức HĐND quận, phường ở thành phố Hồ Chí Minh.

     Luận án đề xuất một số quan điểm, giải pháp phát huy vai trò giám sát của HĐND trong thời gian tới nhằm phát huy tính thực quyền trong hoạt động của HĐND bảo đảm dân chủ của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Ý nghĩa của luận án:

       Ý nghĩa lý luận: Luận án góp phần làm rõ nhận thức về vai trò giám sát của HĐND, đồng thời bổ sung những nhận thức mới vào quá trình xây dựng ngành khoa học chính trị nói chung, về tư tưởng chính trị - pháp lý ở Việt Nam nói riêng.

       Ý nghĩa thực tiễn: Các kết quả nghiên cứu trong luận án sẽ phục vụ cho việc tham khảo, nghiên cứu lý luận và giảng dạy về tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước, về kiểm soát quyền lực nhà nước... Đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện chức năng giám sát của HĐND, thúc đẩy việc tăng cường hiệu quả thực tế hoạt động giám sát của HĐND nước ta hiện nay.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt