Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế “Cơ chế quản lý tài chính đối với giáo dục đại học công lập ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển”

Ngày đăng: 01/08/2022 | Lượt xem: 168

       Ngày 30 tháng 7 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Đặng Thành Dũng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 9 34 04 10; Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn và TS. Phan Trung Chính.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án của NCS. Đặng Thành Dũng

Mục đích nghiên cứu:

       Đề xuất các giải pháp đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với giáo dục đại học công lập ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Luận án này được tiến hành vào thời điểm nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, những cải cách về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là những đổi mới trong giáo dục đại học công lập mặc dù đã và đang được tiến hành nhưng chưa mang lại hiệu quả trong cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội. Nguyên nhân chính là do sự yếu kém trong quản lý. Bên cạnh đó, sự tồn tại đan xen cả hai cơ chế cũ và mới và có cuộc đấu tranh về mọi mặt. Xoá bỏ cơ chế quản lý cũ và khẳng định cơ chế quản lý mới cũng là một trong những rào cản quan trọng trong quá trình đổi mới. Do đó, việc nghiên cứu cơ chế quản lý tài chính đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học công lập trở nên quan trọng và cần thiết trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Trên cơ sở đó, Luận án đã được thực hiện để có được cái nhìn tổng quan bao quát, toàn diện nhất về đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục đại học công lập trong bối cảnh hội nhập và phát triển, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn đối với cơ chế quản lý tài chính đối với các trường ĐHCL.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

       Thứ nhất, Luận án đã tổng quan một cách khách quan, toàn diện nhất về tình hình nghiên cứu trên thế giới cũng như ở Việt Nam liên quan đến nội dung nghiên cứu của Luận án.

       Thứ hai, Luận án đã đưa ra được cơ sở lý luận và thực tiễn đối với cơ chế quản lý tài chính đối với giáo dục và đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học công lập. Trong đó, Luận án đã nêu được cơ sở của cơ chế quản lý tài chính, nguồn tài chính cho giáo dục đại học công lập và các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý tài chính.

      Thứ ba, Luận án đã tổng quan về kinh nghiệm quốc tế của một số nước như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc, từ đó rút ra được những bài học quan trọng đối với việc đổi mới cơ chế quản lý tài chính cho giáo dục và đào tạo nói chung và giáo dục đại học công lập nói riêng nhằm nâng cao chất lượng của quản lý tài chính và hiệu quả trong đào tạo.

       Thứ tư, Luận án đã mô tả thực trạng cơ chế quản lý tài chính đối với giáo dục và đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học công lập một cách khách quan, tổng thể để có được cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về cơ chế quản lý giáo dục hiện tại. Từ đó, Luận án đã chỉ ra đựơc những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế của cơ chế quản lý tài chính hiện nay đối với giáo dục đại học công lập.

      Thứ năm, Luận án đã đưa ra những giải pháp quan trọng, cần thiết nhằm đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với giáo dục đại học công lập, từ đó nâng cao hiệu quả trong quản lý, đào tạo, và chất lượng nhân lực trong  Luật giáo dục đại học năm 2019 có hiệu lực và xu hướng tự chủ của các trường ĐHCL ngày càng được nâng cao.

      Thứ sáu, Luận án là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý và các nhà hoạch định chính sách trong quá trình đưa ra chính sách và thực thi chính sách nhằm nâng cao chất lượng cho giáo dục đại học công lập trong bối cảnh hội nhập và phát triển của Việt Nam hiện tại.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt