Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhân bằng Toà án theo pháp luật Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 29/07/2022 | Lượt xem: 163

       Ngày 29 tháng 7 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Phạm Công Thiên Đỉnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế; Mã số: 9 38 01 07; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Dương Anh Sơn.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án của NCS. Phạm Công Thiên Đỉnh

Mục đích nghiên cứu:

       Làm rõ các vấn đề lý luận, thực tiễn về việc GQTC giữa NTD với thương nhân bằng Toà án theo pháp luật Việt Nam, phân tích các khía cạnh, cơ sở đó đánh giá thực trạng pháp luật và đề xuất các giải pháp hoàn thiện.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Thứ nhất, luận án là công trình nghiên cứu, chuyên sâu về GQTC giữa NTD với thương nhân bằng Toà án, làm rõ khái niệm, tính đặc thù quan hệ tiêu dùng và GQTC trong tiêu dùng.

       Thứ hai, luận án sử dụng một số phương pháp để phân tích, đánh giá, hệ thống, làm rõ về thực trạng, thực tiễn áp dụng pháp luật đối với tranh chấp tiêu dùng và GQTC tiêu dùng bằng Toà án theo pháp luật Việt Nam.

       Thứ ba, luận án đưa ra một số giải pháp kiến nghị, hoàn thiện đối với hệ thống pháp luật Việtnam về tranh chấp và GQTC giữa NTD với thương nhân bằng Toà án tại Việt Nam.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

        Ý nghĩa về lý luận, qua đánh giá, phân tích, nghiên cứu rút ra được kết quả: đóng góp thêm làm đa dạng, hoàn thiện cho lý luận chung, GQTC tiêu dùng bằng Toà án. Hơn thế nữa, đề tài nói lên được tính đặc thù, tính độc đáo riêng của pháp luật tiêu dùng, bằng cách so sánh, đối chiếu. Luận án đóng góp hoàn chỉnh về mặt lý luận, để thực hiện việc cải thiện pháp luật BVQLNTD trở nên chuẩn mực hơn. Tác giả phân tích, so sánh, đối chiếu, kiến nghị theo những nền tảng logic, căn cứ từ lý thuyết đến thực tiễn.

       Ý nghĩa về thực tiễn, đề tài của luận án mang tính thời sự, thực tiễn, có thể sử dụng để làm tư liệu, tham khảo, giảng dạy, làm nguồn tài liệu bổ sung, phong phú, đa dạng cho sinh viên... Luận án mang ý nghĩa sâu xa làm rõ về GQTC giữa NTD với thương nhân bằng phương thức Toà án, cũng như về mặt hoàn thiện, tạo ra một hành lang pháp lý mang tính công bằng.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Võ Thương