Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Chính sách công “Chính sách về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người ở Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 29/07/2022 | Lượt xem: 222

       Ngày 28 tháng 7 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Hoàng Phúc đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Chính sách công; Mã số: 934.04.02;  Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Khánh Vinh.

 

Toàn cảnh hội đồng.

 Mục đích nghiên cứu của luận án.

       Trên cơ sở khung lý thuyết chính sách về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người (BPCTN), luận án tập trung làm rõ thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách về hiến, lấy, ghép mô, BPCTN ở Việt Nam trong thời gian tới.

Những đóng góp mới của luận án.

       Luận án phân tích làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chưa được được nghiên cứu, làm rõ trong các công trình nghiên cứu hiện nay về chính sách hiến, lấy, ghép mô, BPCTN Việt Nam như: nội hàm khái niệm chính sách hiến, lấy, mô, BPCTN; vấn đề và nội dung chính sách hiến, lấy, ghép mô, BPCTN; quy trình thực hiện chính sách hiến, lấy, mô, BPCTN và các yếu tố tác động đến chính sách hiến, lấy, mô, BPCTN.

       Luận án đưa ra những đánh giá về thực trạng chính sách hiến, lấy, mô, BPCTN ở Việt Nam hiện nay với cách tiếp cận riêng, có cơ sở khoa học. Từ đó, luận án đề ra một hệ giải pháp mang tính toàn diện hoàn thiện chính sách hiến, lấy, ghép mô, BPCTN ở Việt Nam hiện nay.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án.

Ý nghĩa lý luận:

       Luận án góp phần định hình và phát triển một số nội dung lý luận về chính sách hiến, lấy, ghép mô, BPCTN mà các nghiên cứu trước chưa đề cập đến hoặc đã đề cập đến nhưng còn những điểm cần bổ sung.

Ý nghĩa thực tiễn:

       Kết quả nghiên cứu của luận án có ý nghĩa thực tiễn trong việc nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách cũng như việc thực hiện chính sách hiến, lấy, ghép mô, BPCTN ở Việt Nam.

        Luận án có thể sử dụng làm tài liệu chuyên khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy về chính sách hiến, lấy, ghép mô, BPCTN.

      Từ nền tảng kết quả nghiên cứu của luận án, có thể tiếp tục triển khai các nghiên cứu tiếp theo về chính sách hiến, lấy, ghép mô, BPCTN.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

NCS. Nguyễn Hoàng Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng chấm luận án.

 

Tin: Võ Thương

Ảnh: Võ Thương