Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế “Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ theo hướng liên kết và hội nhập”

Ngày đăng: 29/07/2022 | Lượt xem: 140

       Ngày 27 tháng 7 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Tuân đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 9 34 04 10; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đỗ Hoài Nam và PGS.TS. Phạm Trung Lương.

 

NCS. Nguyễn Minh Tuân chụp ảnh lưu niệm

Mục đích nghiên cứu:

       Luận án xem xét, phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành du lịch tỉnh Phú Thọ theo hướng liên kết và hội nhập quốc tế, từ đó đề xuất định hướng và giải pháp đẩy mạnh sự phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ theo hướng liên kết và hội nhập quốc tế, góp phần xứng đáng vào gia tăng quy mô kinh tế và cải thiện năng suất lao động của tỉnh.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Về mặt lý luận và học thuật

       Tác giả làm rõ những vấn đề lý luận chủ yếu về phát triển du lịch theo hướng liên kết và hội nhập quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển du lịch theo hướng liên kết và hội nhập quốc tế; đánh giá hiệu quả phát triển du lịch theo hướng liên kết và hội nhập quốc tế.

Về mặt thực tiễn

       Trên cơ sở đánh giá thực trạng các yếu tố phát triển du lịch, thực trạng phát triển du lịch ở Phú Thọ trong những năm vừa qua, kinh nghiệm phát triển du lịch theo hướng liên kết và hội nhập quốc tế ở những địa phương tương đồng, luận án cung cấp căn cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trường, đường lối và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển du lịch theo hướng liên kết và hội nhập quốc tế ở tỉnh Phú Thọ trong những năm tới.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt