Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nhân học “Hôn nhân của người Việt ở xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định”

Ngày đăng: 27/06/2022 | Lượt xem: 248

        Ngày 23 tháng 6 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Đặng Thị Hải Hằng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nhân học; Chuyên ngành: Nhân học;  Mã số: 9 31 03 02;  Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Song Hà, 2. PGS.TS. Phạm Quang Hoan.

 

Toàn cảnh Hội đồng chấm luận án tiến sĩ NCS. Đặng Thị Hải Hằng.

Mục đích nghiên cứu của luận án.

       Luận án làm rõ bức tranh về thực trạng hôn nhân, các nguyên nhân tác động, xu hướng biến đổi hôn nhân của người Việt ở xã Thọ Nghiệp, những vấn đề đang đặt ra trong hôn nhân của người. Cung cấp tư liệu khoa học mới, góp phần làm phong phú thêm hệ thống tư liệu liên quan đến hôn nhân của người Việt Công giáo và người Việt không theo Công giáo.

Những đóng góp mới của luận án.

       Luận án góp phần làm rõ hôn nhân của người Việt tại điểm nghiên cứu, mối quan hệ giữa hai cộng đồng khác tôn giáo trong vấn đề hôn nhân và gia đình, từ đó thấy được những giá trị cần bảo tồn và phát huy trong bối cảnh hiện nay.

      Kết quả đạt được của luận án cung cấp thêm luận cứ khoa học và thực tiễn giúp các cơ quan quản lý chính quyền địa phương xây dựng và thực hiện các chính sách, giải pháp phù hợp nhằm xây dựng hôn nhân và gia đình hạnh phúc, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết tại địa phương.     

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án.

      Ý nghĩa lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận án là nguồn tài liệu có giá trị tham khảo đối với các nhà nghiên cứu, các cấp chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

     Ý nghĩa thực tiễn: Làm rõ thực trạng biến đổi trong hôn nhân của cộng đồng người Việt ở xã Thọ Nghiệp, từ đó đề xuất một số khuyến nghị để góp phần xây dựng hôn nhân bền vững, gia đình ổn định, xây dựng đời sống văn hóa mới, tăng cường khối đại đoàn kết ở xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Võ Thương

Ảnh: Võ Thương