Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng theo pháp luật Việt Nam”

Ngày đăng: 01/06/2022 | Lượt xem: 374

Ngày 31 tháng 5 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Hoàng Văn Hữu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế; Mã số: 9 38 01 07; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Trung Tín.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án của NCS. Hoàng Văn Hữu

Mục đích nghiên cứu:

Luận án mô tả, xác định, giải thích khái niệm hoạt động công chứng, khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng. Xác định rõ những vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng, dựa trên cơ sở lý luận đó để xác định thực trạng các quy định pháp luật và thực trạng thực thi vấn đề bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng. Xác định những nguyên nhân, những bất cập và tồn tại trong việc thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng. Từ đó tác giả đưa ra định hướng và giải pháp có cơ sở lý luận, thực tiễn và có tính khả thi nhằm hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng ở Việt Nam hiện nay.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Luận án là công trình nghiên cứu toàn diện, sâu sắc về vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng. Luận án có những đóng góp mới về khoa học sau đây:

 Một là, tiếp cận một cách khoa học các vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại nói chung và trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng ở Việt Nam nói riêng, có tham khảo kinh nghiệm ở một số nước trên thế giới. Với cái nhìn mới, luận án sẽ góp phần hoàn thiện lý luận về bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng theo pháp luật Việt Nam. Những vấn đề lý luận mà luận án đã làm sáng tỏ là: Khái niệm về hoạt động công chứng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng; đặc điểm riêng của trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng xuất phát từ trách nhiệm nghề nghiệp của chủ thể thực hiện hoạt động công chứng.

Hai là, đánh giá, phân tích một cách toàn diện các quy định của pháp luật có liên quan tới các nội dung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng như đã nêu ở trên; thực tiễn thi hành các quy định này và xây dựng luận cứ khoa học giải quyết cho những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng.

Ba là, Luận án đưa ra các giải pháp thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

Luận án đã làm sáng rõ bản chất của vấn đề bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng; nội dung của trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng. Luận án đã làm phong phú thêm số lượng các công trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng; đóng góp những quan điểm lý luận riêng về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng; cung cấp những quan điểm, học thuyết quốc tế, nước ngoài về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng. Đặc biệt, Luận án đã có những đề xuất về cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện pháp luật hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng theo hướng phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về xã hội hóa hoạt động công chứng trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Luận án là công trình nghiên cứu tương đối toàn diện về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng. Các kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng để các cơ quan giải quyết bồi thường thiệt hại (Tòa án, tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan bảo hiểm…) tham khảo và ứng dụng để giải quyết bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng. Mặt khác, Luận án có thể là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động công chứng (Cục Bổ trợ Tư pháp, Phòng Bổ trợ Tư pháp…), Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, Hội Công chứng viên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham khảo, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng nhằm đáp ứng yêu cầu, tầm nhìn quản lý hoạt động công chứng trong giai đoạn hiện nay và sau này ở Việt Nam.

Luận án là tài liệu chuyên khảo, hữu ích cho công tác nghiên cứu, giảng dạy nghề công chứng tại Học viện tư pháp và các cơ sở đào tạo pháp luật ở Việt Nam.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết