Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Hán Nôm “Nghiên cứu phương pháp viết sử của sử gia Việt Nam qua bộ quốc sử thời Lê Đại Việt sử ký Toàn thư”

Ngày đăng: 19/05/2022 | Lượt xem: 166

       Ngày 18 tháng 5 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Ye Shao Fei đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Hán Nôm; Chuyên ngành: Hán Nôm;  Mã số: 9 22 01 04;  Người hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Đinh Khắc Thuân;  2. PGS. TS. Nguyễn Tuấn Cường.

 

 Mục đích nghiên cứu của luận án.

       Mục đích luận án là làm rõ các lớp văn bản của bộ Đại Việt sử ký toàn thư (ĐVSKTT), quan điểm của từng sử gia tham gia biên soạn, chỉnh lý và hoàn chỉnh bộ sử này, cũng như quan điểm của các sử gia thời Lê nói riêng và sử gia Việt Nam nói chung. Trên cơ sở đó, luận án nhằm làm rõ tư tưởng biên soạn của các sử gia và tìm hiểu quá trình phát triển của bộ sách sử ĐVSKTT, cũng như lý luận phát triển sử học của cổ đại Việt Nam. Luận án làm rõ diễn tiến văn bản ĐVSKTT, phân tích các thể biên soạn của ĐVKSTT, cũng như tư tưởng viết sử của các sử gia của bộ ĐVSKTT.

Những đóng góp mới của luận án.

       Luận án làm rõ hơn một số vấn đề về văn bản ĐVSKTT bản Nội các quan bản, mà cụ thể là khảo sát hệ thống các văn bản ĐVSKTT, trên cơ sở đó xác định bản NCQB của Paul Démiville là bản có dấu tích mộc bản thời Lê, đồng thời xác định được bản kí hiệu VHv. 2330 -2336 tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm gần với bản NCQB; cũng như quá trình truyền bản của ĐVSKTT. Ngoài ra, luận án cũng chỉ ra phương pháp viết sử nổi bật của bộ ĐVSKTT này, cũng như quan điểm viết sử của các sử gia thời Lê. Trên cơ sở đó lý giải quá trình phát triển của tư tưởng văn hoá của dân tộc Việt Nam.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án.

       Ý nghĩa lý luận: Phương pháp viết sử của bộ sử này thể hiện ở quan điểm sử học và tư tưởng viết sử của các sử gia thời Trần, Lê tham gia chỉnh lý, hoàn chỉnh bộ ĐVSKTT. Nghiên cứu phương pháp viết sử của bộ sách sử ĐVSKTT của thời Lê đã giúp chúng ta tìm hiểu về bộ sách này và tư tưởng thời đại trước.

      Ý nghĩa thực tiễn: Nghiên cứu sâu sắc về tư tưởng viết sử ĐVSKTT, từ đó giúp chúng ta lý giải tinh thần và tư tưởng của tiền nhân, tiếp đó kế thừa và phát huy giá trị của các sử gia, giúp sáng tạo nên tinh thần của dân tộc Việt Nam hiện nay. Đồng thời học tập và vận dụng kinh nghiệm, phương pháp viết sử của sử gia trước đây trong việc biên soạn sách sử ngày nay.

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Võ Thương