Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh “Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam”

Ngày đăng: 19/05/2022 | Lượt xem: 271

       Ngày 17 tháng 5 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Cảnh Chí Hoàng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 9 34 01 01; Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Kim Sa và TS. Cảnh Chí Dũng.

 

Mục đích nghiên cứu:

       Luận án nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các hàm ý quản trị giúp lãnh đạo các trường đại học khối kinh tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo có những biện pháp nhằm gia tăng động lực NCKH của giảng viên trong thời gian tới.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Thứ nhất, luận án đã hệ thống hoá và làm rõ hơn các nội dung lý luận về động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên và làm rõ các nhân tố tác động đến động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên.

      Thứ hai, bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, luận án đã kiểm chứng, phân tích được tác động và ảnh hưởng của các nhân tố tới động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên khối ngành kinh tế của Việt Nam như thế nào?.

       Thứ ba, luận án phân tích được thực trạng cũng như những vấn đề đặt ra đối với hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên khối ngành kinh tế -một trong những ngành thuộc xã hội nhân văn.

       Thứ tư, từ kết quả nghiên cứu, luận án đề đề xuất một số hàm ý quản trị có thể đem lại những ý nghĩa nhất định cho các trường Đại học khối ngành kinh tế của Việt Nam trong việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao động lực và hiệu quả nghiên cứu khoa học của giảng viên.

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Minh Nguyệt