Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Công tác xã hội “Công tác xã hội đối với học sinh nghiện internet từ thực tiễn tỉnh Bình Định”

Ngày đăng: 14/05/2022 | Lượt xem: 446

       Ngày 12 tháng 5 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Văn Nga đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Công tác xã hội; Chuyên ngành: Công tác xã hội;  Mã số: 976 01 01;  Người hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Nguyễn Hữu Minh; 2. TS. Nguyễn Trung Hải.

 

Toàn cảnh Hội đồng chấm luận án tiến sĩ NCS. Nguyễn Văn Nga.

Mục đích nghiên cứu của luận án.

       Luận án nghiên cứu về lý luận và thực tiễn các hoạt động công tác xã hội đối với học sinh nghiện internet tại địa bàn tỉnh Bình Định, tiến hành thực nghiệm tác động phương pháp công tác xã hội cá nhân với học sinh bị nghiện internet, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả của công tác xã hội đối với học sinh nghiện internet.

Những đóng góp mới của luận án.

       Đóng góp về mặt lý luận: Luận án góp phần bổ sung, làm sáng tỏ về một số vấn đề lý luận liên quan đến công tác xã hội với học sinh nghiện internet, các nguyên tắc và triết lý làm việc. Kết quả nghiên cứu cũng góp phần làm sáng tỏ việc thực hiện các hoạt động công tác xã hội có vai trò quan trọng trong phòng ngừa, can thiệp giảm thiểu vấn đề nghiện internet trong học sinh và việc áp dụng phương pháp công tác xã hội cá nhân là có hiệu quả đối với những học sinh bị nghiện internet ở các mức độ nghiện nặng, nhẹ và nghiện internet ở mức vừa phải nếu vận dụng một cách khoa học, phù hợp với đặc điểm tâm lý xã hội, hoàn cảnh của học sinh.

       Đóng góp về mặt thực tiễn: Luận án đã khảo sát và xác định được thực trạng, nguyên nhân học sinh nghiện internet ở các trường trung học cơ sở (trong đó chủ yếu là nghiện internet ở mức nhẹ và mức vừa). Đồng thời, khảo sát và xác định các hoạt động công tác xã hội đối với học sinh nghiện internet, trong đó các hoạt động vận động kết nối các nguồn lực, dịch vụ và hoạt động tuyên truyền giáo dục là những hoạt động được triển khai ở mức độ thường xuyên cao nhất. Và, trong các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động CTXH thì yếu tố liên quan đến bản thân học sinh nghiện internet là có ảnh hưởng cao nhất.       

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án.

       Ý nghĩa lý luận: Luận án góp phần bổ sung, làm sáng tỏ về một số vấn đề lý luận liên quan đến công tác xã hội với học sinh nghiện internet, các nguyên tắc và triết lý làm việc. Luận án sẽ góp phần cụ thể hóa các hoạt động công tác xã hội trong can thiệp, trợ giúp học sinh giải quyết những khó khăn gặp phải do nghiện internet tạo nên.

       Ý nghĩa thực tiễn: Với việc nghiên cứu về thực trạng công tác xã hội đối với học sinh nghiện internet và các giải pháp nhằm hỗ trợ học sinh nghiện internet, luận án cung cấp những luận cứ, luận chứng khoa học để các cấp lãnh đạo, quản lý, các cơ quan chức năng ở tỉnh Bình Định tham khảo nghiên cứu và vận dụng vào quá trình khai thác và quản lý có hiệu quả các tác động của internet đối với học sinh. Luận án còn là tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy các vấn đề có liên quan đến chuyên ngành công tác xã hội và của một số bộ môn khoa học xã hội khác trong các trường Đại học, Cao đẳng…

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa