Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế “Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sữa bò ở tỉnh Lâm Đồng”

Ngày đăng: 13/05/2022 | Lượt xem: 60

       Ngày 12 tháng 5 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Trần Vĩnh Hoàng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 9 34 04 10; Người hướng dẫn khoa học: TS. Bảo Trung và TS. Lý Vinh Quang.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án của NCS. Trần Vĩnh Hoàng

Mục đích nghiên cứu:

       Xuất phát từ những tổng quan về các công trình nghiên cứu đi trước, tác giả xác định mục tiêu chính của luận án là tìm ra giải pháp đẩy mạnh liên kết trong SX-TT sản phẩm sữa bò tại Lâm Đồng.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Qua việc nghiên cứu các đề tài, công trình khoa học của các học giả ở Việt Nam và trên thế giới cùng hướng với Luận án đã xây dựng mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến liên kết trong SX-TT sản phẩm sữa bò.

       Thông qua mô hình phân tích định lượng, nhằm khẳng định các yếu tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới sự liên kết trong SX-TT sản phẩm sữa bò tại Tỉnh Lâm Đồng mà trước đó các công trình nghiên cứu chỉ sử dụng định tính hoặc định lượng nhưng chỉ dừng lại ở mức thống kê mô tả.

        Phát hiện những yếu tố ảnh hưởng nêu trên cùng mức độ ảnh hưởng của nó tới liên kết trong SX-TT sản phẩm sữa bò tại Lâm Đồng, đồng thời chỉ ra ảnh hưởng của các biến định tính đến các hình thức liên kết ngang và dọc.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

       Về mặt lý luận, luận án tổng hợp cơ sở lý luận về liên kết sản xuất tiêu thụ bao gồm các khái niệm, các mô hình liên kết trong SX-TT nông sản.

      Về mặt thực tiễn, tính mới độc đáo là công trình nghiên cứu lần đầu tiên lượng hóa và đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến liên kết trong SX-TT sản phẩm sữa bò của Lâm đồng Luận án góp phần trang bị những kiến thức cần thiết cho các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ thể liên kết để họ có thêm thông tin cần thiết khi quyết định liên kết và phát triển mối quan hệ này.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt