Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nhân học: “Sinh kế của người Chil ở khu dự trữ sinh quyển Lang Biang, tỉnh Lâm Đồng: Truyền thống và biến đổi”

Ngày đăng: 06/05/2022 | Lượt xem: 375

Ngày 05 tháng 5 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nhân học; Ngành: Nhân học; Mã số: 9 31 03 02. Người hướng dẫn khoa học: 1) GS.TS. Ngô Văn Lệ; 2) PGS.TS. Huỳnh Ngọc Thu.

NCS. Nguyễn Thị Hương bảo vệ luận án tiến sĩ Nhân học

tại Học viện Khoa học xã hội

Mục đích nghiên cứu của luận án         

Nhận diện sinh kế truyền thống và làm rõ sự biến đổi trong sinh kế hiện nay của người Chil ở địa bàn nghiên cứu so với sinh kế truyền thống.

Phân tích những yếu tố tác động đến sự biến đổi sinh kế của người Chil hiện nay so với truyền thống.

Xác định những vấn đề đặt ra trong hoạt động sinh kế hiện nay của người Chil trong mối quan hệ với phát triển bền vững, đặc biệt là quản lý và bảo tồn cảnh quan, đa dạng sinh học tại Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang hiện nay.

Đề xuất các kiến nghị và giải pháp làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách để phát triển sinh kế của người Chil một cách bền vững trong quá trình quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tại địa bàn nghiên cứu

Đóng góp của luận án

Một là, xây dựng hệ thống tư liệu tương đối đầy đủ về hoạt động sinh kế trong truyền thống và hiện nay của người Chil ở Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang. Trên cơ sở đó góp phần dựng lại bức tranh về hoạt động sinh kế của người Chil ở Lâm Đồng nói chung, khu vực Lang Biang nói riêng.

Hai là, phân tích toàn diện và hệ thống về sự tác động của hoạt động sinh kế của người Chil đến sự quản lý và bảo tồn cảnh quan, đa dạng sinh học tại Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang. Từ đó, tìm ra những bất cập và hướng giải quyết trong phát triển sinh kế của người Chil trong giai đoạn hiện nay.

Ba là, trên cơ sở nguồn tư liệu và kết quả nghiên cứu được công bố trong luận án góp phần bổ sung nguồn tư liệu cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và hoạch định các chương trình, chính sách liên quan đến đất đai, môi trường và phát triển bền vững, bảo tồn cảnh quan, đa dạng sinh học tại Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang một cách có hiệu quả.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

Luận án góp thêm tư liệu vào việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn về sinh kế và biến đổi sinh kế của người Chil ở Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang.

Nghiên cứu những yếu tố tác động đến sự biến đổi hoạt động sinh kế hiện tại so với trong truyền thống của người Chil ở Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề xuất những giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho người Chil với bảo tồn cảnh quan, đa dạng sinh học tại Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa

In bài viết