Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế “ Nâng cao hiệu quả quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 05/05/2022 | Lượt xem: 248

       Ngày 04 tháng 5 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Hoàng Thị Ngọc Nghiêm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Kinh tế phát triển; Mã số: 9 31 01 05; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Quách Đức Pháp và TS. Nguyễn Quốc Huy.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án của NCS.  Hoàng Thị Ngọc Nghiêm

Mục đích nghiên cứu:

      Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế thu nhập cá nhân (QLT TNCN) trên địa TP. HCM trong thời gian tới.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       (1) Tổng quan một cách có hệ thống các công trình nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài luận án ở trong và ngoài nước về công tác QLT TNCN nhằm chỉ ra khoảng trống nghiên cứu và khẳng định đề tài được lựa chọn không có sự trùng lắp với bất kỳ công trình nghiên cứu nào được công bố trước đó.

       (2) Hệ thống hoá những vấn đề lý luận: xây dựng cơ sở khoa học về thuế TNCN và các nhân tố tác động đến công tác QLT TNCN và đánh giá về công tác QLT TNCN. Đây là đóng góp quan trọng cho chủ đề nghiên cứu và cơ sở lý luận cơ bản cho các nghiên cứu tiếp theo.

       (3) Xác lập cơ sở thực tiễn: từ giới thiệu kinh nghiệm về công tác QLT TNCN của một số nước và địa phương Việt Nam đưa ra một số nhận xét nhằm rút ra bài học kinh nghiệm để TP. HCM có thể tham khảo.

     (4) Tập trung phân tích thực trạng công tác QLT TNCN của TP. HCM giúp người đọc hình dung bức tranh toàn cảnh về ngành thuế của Thành phố trong giai đoạn 2009 – 2019.

     (5) Tập trung nghiên cứu về hiệu quả của công tác QLT TNCN của TP. HCM nhằm góp một phần việc lựa chọn phù hợp với yêu cầu thực tiễn và phân cấp ngân sách ở Việt Nam.

   (6) Trên cơ sở hoạch định từ thực trạng công tác QLT TNCN tại TP. HCM đến mức độ hài hòa lợi ích của NNT và chính sách thuế TNCN để xác định các nguyên nhân dẫn đến thực trạng về công tác QLT TNCN tại TP. HCM và dự báo xu hướng phát triển của các thành phần kinh tế trong thời gian tới để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế TNCN trên địa bàn TP. HCM đến năm 2025.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

       Về mặt lý luận: Luận án hoàn thiện cơ sở lý luận về công tác QLT TNCN ở cấp độ địa phương

      Về mặt thực tiễn: (1) Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả QLT TNCN góp phần tăng thu NSNN cho TP. HCM và cả nước trong thời gian tới;

      (2) Kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt