Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Chứng cứ trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về các tội xâm phạm sở hữu ở Việt Nam”

Ngày đăng: 30/04/2022 | Lượt xem: 284

Ngày 29 tháng 4 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Vũ Minh Giám đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng hình sự; Mã số: 9 38 01 04; Người hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Quang Phương và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà.                                       

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án của NCS. Vũ Minh Giám

          Mục đích nghiên cứu:

Luận án làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về chứng cứ trong xét xử sơ thẩm VAHS về các tội XPSH ở Việt Nam; từ đó góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng xét xử sơ thẩm VAHS về các tội XPSH ở nước ta.

          Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Với việc sử dụng phương pháp nghiên cứu đa ngành, liên ngành; luận án đã phân tích rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về chứng cứ trong xét xử sơ thẩm VAHS về các tội XPSH. Đồng thời, phân tích quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành trong xét xử sơ thẩm VAHS về các tội XPSH. Trên cơ sở đó, đưa ra các giải pháp bảo đảm thi hành đúng quy định của pháp luật về chứng cứ trong xét xử sơ thẩm VAHS về các tội XPSH ở Việt Nam.

Bằng quan điểm tiếp cận tổng thể, toàn diện và đa chiều về chứng cứ trong xét xử sơ thẩm VAHS về các tội XPSH trên cơ sở những vấn đề lý luận, quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành. Từ đó, làm cơ sở nâng cao chất lượng xét xử sơ thẩm về các tội XPSH, bảo đảm tốt hơn quyền con người, hạn chế những sai sót thường gặp trong xét xử sơ thẩm VAHS về các tội XPSH.

Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu về chứng cứ trong xét xử sơ thẩm VAHS về các tội XPSH, trên cơ sở phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận thông qua thực tiễn xét xử đã làm sáng tỏ, sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về chứng cứ và các vấn đề liên quan trong xét xử sơ thẩm VAHS về các tội XPSH.           

           Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Ý nghĩa lý luận: Luận án nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện và có hệ thống về chứng cứ trong xét xử sơ thẩm VAHS về các tội XPSH ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần phát triển và hoàn thiện hơn lý luận về chứng cứ trong xét xử sơ thẩm VAHS về các tội XPSH.

Ý nghĩa thực tiễn: Luận án có thể được sử dụng trong công tác nghiên cứu của các cơ sở đào tạo chuyên ngành luật, các cơ quan bảo vệ pháp luật và có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, đặc biệt đối với TA và cũng là tài liệu tham khảo trong quá trình hoàn thiện các quy định của BLHS, BLTTHS và các văn bản hướng dẫn thi hành; góp phần làm phong phú và hoàn thiện hơn cơ sở lý luận về chứng cứ trong xét xử sơ thẩm VAHS về các tội XPSH, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.     

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết