Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tâm lý học “Thái độ của phạm nhân với việc chấp hành án phạt tù”

Ngày đăng: 29/04/2022 | Lượt xem: 242

        Ngày 26 tháng 4 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tâm lý học; Ngành: Tâm lý học; Mã số: 9 31 04 01. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Thanh Nga.   

 

NCS. Nguyễn Thị Minh – bảo vệ luận án trước Hội đồng

Mục đích nghiên cứu của luận án         

       Nghiên cứu lý luận và thực trạng mức độ biểu hiện thái độ của phạm nhân với việc chấp hành án phạt tù và các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của phạm nhân với các hoạt động trong quá trình cải tạo và đề xuất một số kiến nghị.

Đóng góp của luận án

       Về mặt lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận án đã góp phần hệ thống hoá, cập nhật một số vấn đề lý luận về thái độ của phạm nhân với việc chấp hành án phạt tù trên thế giới và trong nước.

      Về mặt thực tiễn: Hệ thống cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu thực tiễn, bộ công cụ có thể trở thành nguồn tham khảo cho những nghiên cứu cùng chủ đề

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

       Ý nghĩa về mặt lý luận: Khung lý luận của đề tài được xây dựng. Đồng thời, góp phần bổ sung vào hệ thống lý luận trong nghiên cứu về lĩnh vực này.

      Ý nghĩa về mặt thực tiễn: Nghiên cứu thực trạng bức tranh chung về mức độ biểu hiện thái độ của phạm nhân với việc chấp hành án phạt tù và các nhóm yếu tố đến thái độ của phạm nhân với việc chấp hành án phạt tù và mô hình dự báo tốt nhất được xác định. Cùng với đó là một số khuyến nghị nhằm nâng cao thái độ tích cực của phạm nhân với việc chấp hành án phạt tù.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Minh Nguyệt