Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế “Vai trò của nhà nước đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế”

Ngày đăng: 21/01/2022 | Lượt xem: 309

Ngày 21 tháng 01 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế ; Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế; Mã số: 9 31 01 06; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn An Hà và PGS.TS. Trang Thị Tuyết.                            

 

                    Toàn cảnh đánh giá luận án của NCS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung                              

Mục đích nghiên cứu:

Xây dựng lý luận về mối liên hệ vai trò của nhà nước với NLCT của DNNVV; Nêu những vấn đề tồn tại khi Nhà nước thực hiện vai trò đối với NLCT của DNNVV trong HNKTQT; Đề ra giải pháp để Nhà nước phát huy vai trò đối với NLCT của DNNVV.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Về mặt lý luận: Kế thừa khoa học quản lý nhà nước đối với DN, luận án có đóng góp về mặt lý luận vai trò của nhà nước đối với NLCT của DNNVV trong HNKTQT;

Về mặt thực tiễn: những giải pháp luận án đề ra có khả năng áp dụng trong công tác quản lý nhà nước đối với các DNNVV trong thời kỳ VN hội nhập như hiện nay với mục đích nâng NLCT vốn đang rất yếu của DNNVV.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

Ý nghĩa lý luận: Bằng các phương pháp phân tích, diễn giải, luận án hệ thống hóa được lý luận NLCT của DNNVV; hệ thống hóa được lý luận vai trò của Nhà nước đối với NLCT của DNNVV.

Ý nghĩa thực tiễn: Thông qua nghiên cứu thực trạng NLCT của DNNVV, thực trạng vai trò của nhà nước đối với NLCT của DNNVV, thực trạng hiện thực hóa các chính sách hỗ trợ DNNVV của Nhà nước những năm vừa qua, luận án đề xuất các giải pháp khả thi

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt