Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tâm lý học “Kỹ năng quản lý cảm xúc của giáo viên mầm non”

Ngày đăng: 21/01/2022 | Lượt xem: 166

Ngày 20 tháng 01 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Thị Thanh Huyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tâm lý học; Ngành: Tâm lý học; Mã số: 9 31 04 01. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Quốc Thành.

          Mục đích nghiên cứu của luận án       

Nghiên cứu cơ sở lý luận về kỹ năng quản lý cảm xúc của giáo viên mầm non, thực trạng kỹ năng quản lý cảm xúc của giáo viên mầm non và các yếu tố ảnh hưởng, trên cơ sở đó đề xuất và thực nghiệm một biện pháp giúp giáo viên mầm non phát triển kỹ năng quản lý cảm xúc trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ.

          Đóng góp của luận án

        Về mặt lí luận: Qua nghiên cứu lý luận, luận án đã tổng quan được một số công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước có liên quan đến quản lý cảm xúc, kỹ năng quản lý cảm xúc, khái quát được một số vấn đề lý luận cơ bản như khái niệm cảm xúc, quản lý cảm xúc, kỹ năng, kỹ năng quản lý cảm xúc, kỹ năng quản lý cảm xúc của giáo viên mầm non. Đồng thời, luận án đã chỉ ra các kỹ năng thành phần trong kỹ năng quản lý cảm xúc của giáo viên mầm non. Chỉ ra được tiêu chí đánh giá, mức độ biểu hiện và các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng quản lý cảm xúc của giáo viên mầm non.

        Về mặt thực tiễn: Luận án đã chỉ rõ thực trạng mức độ kỹ năng quản lý cảm xúc của giáo viên mầm non tại TP. Hồ Chí Minh, làm rõ thực trạng mức độ các kỹ năng thành phần trên toàn mẫu nghiên cứu và ở các nhóm mẫu khác nhau. Đề tài phát hiện ra rằng: kỹ năng quản lý cảm xúc của giáo viên mầm non tại TP. Hồ Chí Minh ở mức trung bình với tính hiệu quả và tính linh hoạt chưa cao.

Luận án làm rõ một số yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng quản lý cảm xúc của giáo viên mầm non tại TP. Hồ Chí Minh, bao gồm: kiểu tính cách; nhận thức của giáo viên mầm non về quản lý cảm xúc và kỹ năng quản lý cảm xúc; áp lực công việc; cách thức giao tiếp trong tập thể sư phạm; cơ hội phát triển công việc và mức độ gắn bó với tổ chức. Những yếu tố này đều ảnh hưởng và có thể tác động làm thay đổi kỹ năng quản lý cảm xúc của giáo viên mầm non tại TP. Hồ Chí Minh.

Luận án đã đề xuất và thực nghiệm một biện pháp giúp giáo viên mầm non tại TP. Hồ Chí Minh phát triển kỹ năng quản lý cảm xúc trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ.

Luận án có một số đóng góp về mặt khoa học như sau:

Ý nghĩa về mặt lí luận

Kết quả nghiên cứu của luận án bổ sung thêm vào lý luận tâm lý học, tâm lý học dạy học một số vấn đề lý luận về kỹ năng quản lý cảm xúc của giáo viên mầm non.

Ý nghĩa về mặt thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo dành cho các nhà quản lý giáo dục và giáo viên mầm non, đây là cơ sở để họ tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao kỹ năng quản lý cảm xúc trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. Qua đó hạn chế những biểu cảm xúc và hành vi tiêu cực của giáo viên mầm non.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Mai Hoa

In bài viết