Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục “Quản lý giáo dục ngành thiết kế thời trang ở các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 21/01/2022 | Lượt xem: 161

Ngày 19 tháng 01 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Trần Thị Mỹ Duyên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14. Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Vũ Ngọc Hà; 2. PGS. TS. Nguyễn Thành Vinh

 

Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cho NCS. Trần Thị Mỹ Duyên tại Học viện Khoa học xã hội

          Mục đích nghiên cứu của luận án

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý đào tạo ngành thiết kế thời trang tại các trường đại học đề xuất một số biện pháp quản lý đào tạo ngành thiết kế thời trang tại các trường đại học ở TP.HCM góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động này đáp ứng yêu cầu đào tạo ngành thiết kế thời trang hiện nay.

          Đóng góp của luận án

Luận án đã tổng quan được các công trình nghiên cứu cùng hướng ở trong và ngoài nước để xây dựng khung lí luận nghiên cứu sáng rõ, phù hợp. Cụ thể, dựa trên việc kế thừa các cách tiếp cận khác nhau và tiếp cận chính là tiếp cận CIPO luận án đã xác định được khung lý luận về quản lý đào tạo ngành thiết kế thời trang tại các trường đại học phù hợp và tường minh. Việc xác định được các nội dung quản lý đào tạo ngành thiết kế thời trang tại các trường đại học theo tiếp cận CIPO gồm: Các yếu tố đầu vào; các yếu tố quá trình và các yếu tố đầu ra và các yếu tố bối cảnh.

Luận án đã phát hiện và làm sáng tỏ thực trạng đào tạo ngành thiết kế thời trang tại các trường đại học và quản lý đào tạo ngành thiết kế thời trang tại các trường đại học, cho phép nhận diện chính xác trên bình diện tổng quát và ở những lát cắt cụ thể về thực trạng này thông qua thực trạng các yếu tố đầu vào; các yếu tố quá trình và các yếu tố đầu ra và các yếu tố bối cảnh. Trên cơ sở đó, luận án đã đánh giá được ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế đã tạo lập cơ sở thực tiễn khách quan cho việc đề xuất biện pháp quản lý đào tạo ngành thiết kế thời trang tại các trường đại học thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Tuân thủ một số nguyên tắc, luận án đã đề xuất được các nhóm biện pháp quản lý đào tạo ngành thiết kế thời trang tại các trường đại học thành phố Hồ Chí Minh theo sát các tiếp cận đã xác định ở khung lý thuyết, đồng thời hướng đến phát huy những điểm mạnh, khắc phục các bất cập, điểm yếu phát hiện từ thực trạng. Luận án đã tiến hành thử nghiệm 01 biện pháp trong thực tiễn. Kết quả cho thấy, biện pháp khi áp dụng trong thực tiễn bước đầu cho thấy có tính khả thi và hiệu quả. Đây chính là những kiến giải có giá trị cả về lý luận và thực tiễn.

Luận án có một số đóng góp về mặt khoa học như sau:

Hệ thống và làm sâu sắc hơn lý luận về quản lý đào tạo ngành thiết kế thời trang tại trường đại học. Qua đó, góp phần hoàn thiện và phát triển lí luận về quản lý đào tạo ngành thiết kế thời trang tại các trường đại học.

Đề xuất được các nhóm biện pháp quản lý đào tạo ngành thiết kế thời trang tại các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh bám sát vào cách tiếp cận CIPO và kết quả nghiên cứu thực trạng chính là những kiến giải có giá trị về thực tiễn, có thể chuyển giao vận dụng có hiệu quả trong các trường đại học có đào tạo ngành thiết kế thời trang ở nước ta hiện nay, đặc biệt trong quản lý đào tạo ngành thiết kế thời trang tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu hiện nay.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa

In bài viết