Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công “Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên”

Ngày đăng: 19/01/2022 | Lượt xem: 131

Ngày 19 tháng 01 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Ngô Thị Nhung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công; Chuyên ngành: Chính sách công; Mã số: 9 34 04 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Văn Tất Thu.

 

NCS. Ngô Thị Nhung chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

Mục đích nghiên cứu:

Luận án tổng hợp, phân tích được những vấn đề lý luận và thực tiễn về thực hiện chính sách BHXH; đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện chính sách BHXH tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2019; trên cơ sở đó đề xuất được các quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách BHXH ở tỉnh Thái Nguyên.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Bên cạnh các đóng góp mới về phương diện lý luận và học thuật, luận án còn có những đóng góp mới về thực tiễn, như sau:

- Luận án đã làm rõ vấn đề thực hiện chính sách trong lĩnh vực BHXH.

- Luận án đã góp phần cụ thể hóa thực hiện chính sách BHXH ở một địa phương cụ thể - ở đây là tỉnh Thái Nguyên.

- Đồng thời luận án đã hình thành nguồn thông tin mới về thực trạng chính sách và kết quả triển khai thực hiện chính sách BHXH ở tỉnh Thái Nguyên để các cơ quan QLNN về BHXH ở Trung ương, địa phương và các nhà nghiên cứu, giảng dạy có thêm nguồn thông tin hữu ích để tham khảo.

Ý nghĩa của luận án:

Ý nghĩa lý luận: Luận án đã xây dựng được cơ sở lý luận và thực tiễn về thực hiện chính sách BHXH. Luận án còn góp phần làm rõ các yếu tố ảnh hưởng và quy trình thực hiện chính sách BHXH ở địa phương cụ thể.

Ý nghĩa thực tiễn: Luận án nghiên cứu một cách hệ thống về thực hiện chính sách BHXH ở tỉnh Thái Nguyên, từ đó, sẽ làm rõ được các yếu tố mang tính đặc thù ảnh hưởng đến thực hiện chính sách BHXH ở địa phương, lãnh thổ cụ thể.

Kết quả nghiên cứu của luận án đưa ra cơ sở khoa học để các nhà hoạch định chính sách về BHXH tham khảo cho quá trình hoàn thiện thực hiện chính sách BHXH ở Việt Nam nói chung và các địa phương khác có điều kiện tương đồng với tỉnh Thái Nguyên nói riêng.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết