Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực giảng viên của các trường Đại học ngoài công lập tại Việt Nam”

Ngày đăng: 18/01/2022 | Lượt xem: 198

Ngày 17 tháng 01 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Trần Việt Anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 9 34 01 01; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Ngô Xuân Bình và TS. Nguyễn Văn Ngữ.

 

NCS. Trần Việt Anh chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

Mục đích nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực giảng viên đại học ngoài công lập tại Việt Nam. Kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính SEM và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu.

Đề xuất đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển NNL giảng viên của các trường đại học ngoài công lập tại Việt Nam.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Luận án góp phần làm rõ cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực giảng viên đại học ngoài công lập. Hệ thống hoá các tiêu chí đánh giá sự phát triển NNL giảng viên của các trường đại học ngoài công lập.

Luận án đã phân tích và đánh giá rõ thực trạng phát triển nguồn nhân lực giảng viên đại học ngoài công lập tại Việt Nam, cụ thể: đánh giá các nhân tố thuộc môi trường ngoài trường đại học ngoài công lập và các nhân tố thuộc nội bộ trường đại học ngoài công lập.

Luận án là công trình khoa học đánh giá một cách toàn diện, có hệ thống cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực giảng viên đại học ngoài công lập tại Việt Nam. Đồng thời, luận án đề xuất có hệ thống giải pháp nhằm phát triển NNL giảng viên của các trường đại học ngoài công lập tại Việt Nam.            

Ý nghĩa của luận án:

Luận án là công trình khoa học chuyên sâu về phát triển nguồn nhân lực nói chung và phát triển NNL giảng viên của các trường đại học ngoài công lập nói riêng. Các kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung và phát triển những vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực giảng viên của các trường đại học ngoài công lập.

Luận án cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để các nhà khoa học, hoạch định chính sách và các cơ quan có thẩm quyền tham khảo trong việc ban hành, sửa đổi các quy định pháp luật về phát triển nguồn nhân lực. Ngoài ra, các kết quả nghiên cứu của luận án còn là tài liệu tham khảo có giá trị cho công tác nghiên cứu, giảng dạy về phát triển nguồn nhân lực và đặc biệt phát triển NNL giảng viên của các trường đại học ngoài công lập.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Minh Nguyệt

In bài viết