Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Thuật ngữ ngành Mỏ và Địa chất Tiếng Việt”

Ngày đăng: 17/01/2022 | Lượt xem: 322

       Ngày 16 tháng 01 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Phan Thị Lan đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Mã số: 9.22.90.20; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Văn Hảo.

 

Mục đích nghiên cứu:

       Luận án nhằm làm sáng tỏ các đặc điểm về cấu tạo, đặc điểm về ngữ nghĩa - định danh và các phương thức tạo thành của thuật ngữ Mỏ và Đại chất (TNM&ĐC) tiếng Việt.

       Luận án xác định những nhiệm vụ sau: (1) Tổng quan tình hình nghiên cứu về thuật ngữ, TNM&ĐC và xác lập cơ sở lý luận cho toàn luận án. (2) Miêu tả, phân tích đặc điểm cấu tạo của TNM&ĐC tiếng Việt: phương thức cấu tạo, mô hình cấu tạo, đặc điểm từ loại, nguồn gốc cấu tạo của cácTNM&ĐC.(3) Chỉ ra các phương thức tạo thành TNM&ĐC tiếng Việt, hay nói cách khác các con đường hình thành của chúng. (4) Nghiên cứu, khảo sát đặc điểm ngữ nghĩa - định danh của TNM&ĐC tiếng Việt. Ở phương diện này, luận án tâp trung tìm hiểu các lớp TNM&ĐC, các phạm trù ngữ nghĩa, các mô hình định danh và các đặc trưng được chọn làm cơ sở định danh TNM&ĐC tiếng Việt.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Đây là công trình nghiên cứu tương đối kỹ lưỡng và hệ thống TNM&ĐC tiếng Việt. Với cách tiếp cận truyền thống trên phương diện ngôn ngữ học, luận án đã làm sáng tỏ đặc điểm của hệ TNM&ĐC tiếng Việt về mặt cấu tạo và ngữ nghĩa - định danh.

Ý nghĩa của luận án:

       Ý nghĩa lý luận. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm sáng tỏ thêm đặc điểm cấu tạo và ngữ nghĩa - định danh của một hệ thuật ngữ chuyên ngành cụ thể, đó là TNM&ĐC tiếng Việt. Do đó, kết quả nghiên cứu của luận án đã góp phần vào việc xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho hệ TNM&ĐC, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của ngành mỏ và địa chất Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hệ thuật ngữ tiếng Việt nói chung.

       Ý nghĩa thực tiễn. Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo hữu ích giúp cho các nhà nghiên cứu thuật ngữ học nói riêng và các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực ngành mỏ và địa chất nói chung; là tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy và biên soạn giáo trình và biên soạn từ điển giải thích TNM&ĐC tiếng Việt.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt