Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính trị học “Năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”

Ngày đăng: 14/01/2022 | Lượt xem: 318

      Ngày 14 tháng 01 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Cù Văn Trung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính trị học; Chuyên ngành: Chính trị học; Mã số: 93 10 201; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Dương Xuân Ngọc.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án của NCS. Cù Văn Trung

Mục đích nghiên cứu:

       Luận án làm rõ những vấn đề lý luận về năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản; phân tích, đánh giá thực trạng và những vấn đề đang đặt ra về năng lực cầm quyền của Đảng CSVN, luận án đề xuất quan điểm, giải pháp nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng CSVN đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Một là, trên cơ sở hệ thống hóa, khái quát hóa lý luận về đảng cầm quyền, ĐCS cầm quyền, năng lực cầm quyền của ĐCS; luận án làm rõ năng lực cầm quyền của Đảng CSVN, bộ tiêu chí về năng lực cầm quyền của Đảng CSVN, khái quát những yếu tố (bên trong và bên ngoài) tác động đến năng lực cầm quyền của Đảng CSVN.

       Hai là, luận án khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực cầm quyền của Đảng CSVN trong giai đoạn tiến hành đổi mới toàn diện đất nước (từ năm 1986 đến nay), trên cơ sở bộ tiêu chí được xây dụng bởi tác giả luận án; đặc biệt chỉ ra những thành công - hạn chế và những vấn đề đang đặt ra về năng lực cầm quyền của ĐCSVN

       Ba là, luận án đề xuất hệ quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng CSVN trong thời kỳ mới.

Ý nghĩa của luận án:

       Về lý luận, nội dung và kết quả của luận án sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về Đảng cầm quyền và năng lực cầm quyền của Đảng CSVN.

      Về thực tiễn, luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu giảng dạy chuyên ngành Chính trị học, các bộ môn khoa học xã hội và nhân văn có liên quan ở Việt Nam.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt