Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế “Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đến nay: Thực trạng và giải pháp”

Ngày đăng: 11/01/2022 | Lượt xem: 232

Ngày 9 tháng 01 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Yến đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế ; Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế; Mã số: 9 31 01 06; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thanh Đức và TS. Trần Thị Hồng Minh.

Mục đích nghiên cứu:

Luận án thực hiện nhằm tìm ra giải pháp giúp Việt Nam tăng cường thu hút có hiệu quả FDI Nhật Bản trong bối cảnh kinh tế quốc tế do khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 tạo ra.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Luận án hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về thu hút FDI - Phân tích thực trạng thu hút FDI của Nhật Bản vào Việt Nam từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 đến nay

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến FDI Nhật Bản vào Việt Nam

- Đánh giá tác động của FDI của Nhật Bản đến nền kinh tế Việt Nam từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đến nay.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

Thông qua điều tra, khảo sát thực tế các DN FDI Nhật Bản ở một số địa phương, luận án đã làm rõ hơn một số vấn đề như những nhân tố ảnh hưởng tới thu hút FDI của DN Nhật Bản vào Việt Nam và những tác động tích cực cụ thể của FDI Nhật Bản đến nền kinh tế Việt Nam như thế nào, những hạn chế trong thu hút FDI của Nhật Bản tại các địa phương Việt Nam.

 Từ kết quả phân tích thực trạng thu hút vốn FDI của Nhật Bản tại một số địa phương khảo sát, tác giả đã đề xuất về một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút có hiệu quả FDI của Nhật Bản vào Việt Nam trong thời gian tới (2022 - 2030). Đây là cơ sở giúp cơ quan quản lý Nhà nước và các địa phương có cái nhìn toàn diện và thực tiễn nhằm đề ra hướng phát triển chiến lược trong giai đoạn tiếp theo để tăng cường và phát huy làn sóng đầu tư quan trọng từ Nhật Bản vào Việt Nam và các địa phương trong thời gian tới.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Minh Nguyệt

In bài viết