Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục “Quản lý chương trình đào tạo tại Học viện Ngân hàng theo hướng đảm bảo chất lượng”

Ngày đăng: 01/12/2021 | Lượt xem: 254

Ngày 30 tháng 11 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Vũ Thị Minh Thu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Thanh. 

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cho NCS. Vũ Thị Minh Thu

Mục đích nghiên cứu của luận án:

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn quản lý chương trình đào tạo theo hướng đảm bảo chất lượng tại Học viện Ngân hàng, xác định nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chương trình đào tạo theo hướng đảm bảo chất lượng của 6 ngành học bậc đào tạo đại học, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp quản lý chương trình đào tạo tại Học viện Ngân hàng theo hướng đảm bảo chất lượng.

Những đóng góp mới của luận án:

Kết quả nghiên cứu giúp tác giả đề xuất hệ thống các giải pháp góp phần bảo đảm và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học tại Học viện Ngân hàng, qua đó khẳng định được vị thế, vai trò, sứ mạng của Học viện Ngân hàng phù hợp với yêu cầu đổi mới QL đảm bảo chất lượng đào tạo đại học trong các trường đại học Việt Nam hiện nay.

Tác giả xây dựng Bộ câu hỏi bao gồm các tiêu chí đánh giá quản lý chương trình đào tạo theo hướng đảm bảo chất lượng trên cơ sở của mô hình đảm bảo chất lượng CTĐT phiên bản 3.0 các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN-QA) và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các học giả, các cơ sơt giáo dục đào tạo ĐH.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Luận án đã góp phần khái quát hóa cơ sở lý luận về quản lý đào tạo theo hướng đảm bảo chất lượng trong các cơ sở giáo dục đại học. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chương trình đào tạo theo đảm bảo chất lượng. Lựa chọn được mô hình quản lý chương trình đào tạo theo hướng đảm bảo chất lượng mới nhất của AUN-QA và các tiêu chí đánh giá QLCL đào tạo theo hướng đảm bảo chất lượng.

Luận án đã xác định được 4 yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chương trình đào tạo theo hướng đảm bảo chất lượng tại Học viện Ngân hàng, bao gồm: Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tầm nhìn của Ban Lãnh đạo Học viện; Vai trò của các Khoa chuyên ngành và nhận thức của cán bộ giảng viên.

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm từng bước cải thiện nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo dần đáp ứng các chuẩn theo mô hình kiểm định chất lượng của AUN-QA.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết