Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Pháp luật về các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 30/11/2021 | Lượt xem: 167

Ngày 30 tháng 11 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Phan Duy An đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế; Mã số: 9 38 01 07; Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Sỹ Chung và TS. Nguyễn Anh Sơn.

Hội đồng đánh giá luận án của NCS. Phan Duy An

Mục đích nghiên cứu:

- Phân tích những vấn đề lý luận về phát triển NLTT trong mối quan hệ với phát triển bền vững.

- Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về biện pháp khuyến khích, hỗ trợ phát triển NLTT; nghiên cứu  xu hướng và những vấn đề đặt ra liên quan đến pháp luật điều chỉnh về biện pháp khuyến khích, hỗ trợ phát triển NLTT ở Việt Nam.

- Đề xuất giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về biện pháp khuyến khích, hỗ trợ phát triển NLTT, trên cơ sở đó khuyến khích được việc nghiên cứu khoa học, đầu tư khai thác, sử dụng năng lượng NLTT có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu về an ninh năng lượng ở Việt Nam.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

- Hệ thống hóa và góp phần phát triển, bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn về các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ phát triển NLTT ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

- Đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện thực trạng hệ thống pháp luật, thực tiễn áp dụng pháp luật và chỉ ra những ưu điểm, bất cập và hạn chế của pháp luật về các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ phát triển NLTT trong thời gian vừa qua.

-  Xây dựng định hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ phát triển NLTT, góp phần thúc đầy việc khai thác, sử dụng NLTT trong tương lai, vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Về mặt lý luận, cho đến thời điểm hiện tại, đây là công trình nghiên cứu đầu tiên về pháp luật về các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ phát triển NLTT tại Việt Nam ở cấp độ luận án tiến sĩ.

Về mặt thực tiễn, các giải pháp của Luận án đưa ra với mục đích làm sáng tỏ vị trí, tầm quan trọng của việc phát triển NLTT là tất yếu trong công cuộc phát triển bền vững đất nước, trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, Luận án cũng phân tích, tổng hợp và đưa ra các ý kiến mang tính chất khoa học nhằm khuyến nghị xây dựng, hoàn thiện các quy định pháp luật của Nhà nước về khuyến khích, hỗ trợ phát triển NLTT ở Việt Nam, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và an ninh năng lượng của Việt Nam trong thời gian tới.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết