Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Phòng ngừa các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ”

Ngày đăng: 30/11/2021 | Lượt xem: 185

Ngày 30 tháng 11 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Đỗ Thu Hiền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Mã số: 9 38 01 05; Người hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng Xuân Châu và Đỗ Đức Hồng Hà.

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án của NCS. Đỗ Thu Hiền

Mục đích nghiên cứu:

Luận án tập trung hệ thống hóa, làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận về
phòng ngừa các tội xâm phạm nhân phẩm danh dự (NPDD) của con người cũng như phân tích, đánh giá thực trạng phòng ngừa các tội xâm phạm NPDD của con người trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện nay, qua đó đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm tăng cường phòng ngừa các tội phạm NPĐ của con người trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng, cả nước nói chung trong thời gian tới.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Một là, luận án xây dựng khung lý lý thuyết về phòng ngừa các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự con người.

Hai là, trên cơ sở khung lý thuyết về phòng ngừa tội xâm phạm NPDD của con người, luận án phân tích, đánh giá phòng ngừa các tội xâm phạm NPDD của con người trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua.
Ba là, qua những phân tích những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong phòng ngừa các tội xâm phạm NPDD của con người trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua và dự báo tình hình tội xâm phạm NPDD của con người trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, luận án đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường phòng ngừa tội xâm phạm NPDD của con người trong thời gian tới.

Ý nghĩa của luận án

Về mặt lý luận: Luận án đã xây dựng khung lý thuyết về phòng ngừa tội xâm phạm NPDD của con người. Trong đó, luận án đã phân tích, tổng hợp các nghiên cứu về tội phạm, phòng ngừa tội phạm, từ đó đưa ra khái niệm, đặc điểm của tội xâm phạm NPDD của con người và khái niệm, vai trò, đặc điểm, chủ thể, các biện pháp và tiêu chí đánh giá phòng ngừa tội xâm phạm NPDD của con người.
Khung lý thuyết này chắc chắn sẽ góp phần làm giàu thêm hệ thống lý luận nói chung của tội phạm học.

Về mặt thực tiễn: Luận án đã xây dựng khung lý thuyết về phòng ngừa tội xâm phạm NPDD của con người. Trong đó, luận án đã phân tích, tổng hợp các nghiên cứu về tội phạm, phòng ngừa tội phạm, từ đó đưa ra khái niệm, đặc điểm của tội xâm phạm NPDD của con người và khái niệm, vai trò, đặc điểm, chủ thể, các biện pháp và tiêu chí đánh giá phòng ngừa tội xâm phạm NPDD của con người.
Khung lý thuyết này chắc chắn sẽ góp phần làm giàu thêm hệ thống lý luận nói chung của tội phạm học.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết