Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục “Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giảng viên khối ngành điện tại các trường cao đẳng nghề”

Ngày đăng: 29/11/2021 | Lượt xem: 135

Ngày 26 tháng 11 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Đức Khoa đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14; Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Phạm Tất Dong.

 

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Đức Khoa

Mục đích nghiên cứu:

Từ đánh giá tổng quát lý luận và thực trạng, luận án đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giảng viên khối ngành điện tại các trường cao đẳng nghề gắn với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Luận án đã xác định được 4 năng lực dạy học cơ bản cho giảng viên khối ngành điện các trường cao đẳng nghề. Từ cách tiếp cận nội dung của hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học luận án xác định các nội dung cơ bản của quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giảng viên trường cao đẳng nghề phản ánh được đặc thù của giảng viên khối ngành điện và giảng viên của trường cao đẳng nghề.

Luận án đánh giá được thực trạng bồi dưỡng và quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giảng viên khối ngành điện các trường cao đẳng nghề, chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng quản lý này và đề xuất được 5 giải pháp quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giảng viên khối ngành điện các trường cao đẳng nghề, đặc biệt là xây dựng được qui trình bồi dưỡng năng lực dạy học cho giảng viên khối ngành điện.

Ý nghĩa của luận án:

Về lý luận: Luận án góp phần bổ sung một số vấn đề lý luận về bồi dưỡng và quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giảng viên trong bối cảnh phát triển kinh tế trị trường và hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay

Về thực tiễn: Luận án là tài liệu tham khảo đối với các trường cao đẳng nghề trong bồi dưỡng và quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giảng viên nói chung và giảng viên khối ngành điện nói riêng nhằm nâng cao chất lượng và kết quả của quản lý hoạt động bồi dưỡng giảng viên.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết