Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Công tác xã hội “Dịch vụ công tác xã hội đối với nam giới trong việc giảm thiểu bạo lực gia đình từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh”

Ngày đăng: 23/11/2021 | Lượt xem: 166

Ngày 22 tháng 11 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Hoàng Tuyết Mai đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Công tác xã hội; Chuyên ngành: Công tác xã hội; Mã số: 9 76 01 01. Người hướng dẫn khoa học: 1) GS.TS. Nguyễn Hữu Minh; 2) TS. Nguyễn Hải Hữu.

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cho NCS. Hoàng Tuyết Mai

Mục đích nghiên cứu của luận án:

         Nghiên cứu những vấn đề lý luận về dịch vụ công tác xã hội với nam giới gây bạo lực nhằm giảm thiểu bạo lực gia đình và đánh giá thực trạng dịch vụ CTXH với nam giới gây bạo lực cùng các yếu tố ảnh hưởng. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các dịch vụ CTXH đối với nam giới góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình.

Những đóng góp mới của luận án:

        Luận án hệ thống các nghiên cứu đã có và chỉ ra khoảng trống cần khắc phục, từ đó khái quát một số vấn đề lý luận liên quan về dịch vụ CTXH đối với nam giới trong việc giảm thiểu bạo lực gia đình. Nghiên cứu phản ánh thực trạng và hiệu quả của các dịch vụ CTXH với nam giới trong việc giảm thiểu bạo lực gia đình hiện nay. Cung cấp tài liệu tham khảo trong lĩnh vực CTXH đồng thời đó cũng là sự chung tay hướng đến xây dựng cộng đồng an toàn, nam giới nói không với bạo lực phụ nữ.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

         Ý nghĩa lý luận

        Hệ thống hoá các khái niệm về nam giới gây bạo lực gia đình, đặc điểm tâm lý của nam giới gây bạo lực gia đình cũng như những khó khăn và nhu cầu của nam giới gây bạo lực gia đình.

        Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về dịch vụ công tác xã hội đối với nam giới  trong việc giảm thiểu bạo lực gia đình trong đó tiếp cận các khái niệm về CTXH với bạo lực gia đình, dịch vụ CTXH với nam giới gây bạo lực gia đình và các dịch vụ CTXH với nam giới trong việc giảm thiểu bạo lực gia đình hiện nay.

        Khái quát hoá về lý luận các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của nam giới GBL và chất lượng của các dịch vụ CTXH với nam giới nhằm giảm thiểu bạo lực gia đình .

        Thực nghiệm mô hình câu lạc bộ nhóm nam giới tiên phong thông qua phương pháp CTXH nhóm nhằm cung cấp dịch vụ giáo dục nâng cao nhận thức, thái độ và giảm thiểu hành vi bạo lực với vợ cho nam giới gây bạo lực tại cộng đồng một cách đồng bộ, hệ thống, khoa học và phù hợp với nhu cầu của nam giới gây bạo lực.

        Ý nghĩa thực tiễn

        Nghiên cứu đã phản ánh thực trạng nam giới gây bạo lực gia đình tại tỉnh Quảng Ninh, là tài liệu tham khảo tốt cho ban chỉ đạo công tác phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương. Luận án đã đánh giá thực trạng các dịch vụ công tác xã hội CTXH với nam giới trong việc giảm thiểu bạo lực gia đình và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ CTXH đối với nam giới trong việc giảm thiểu bạo lực gia đình tại địa bàn nghiên cứu. Từ đó rút ra được những mặt tích cực, hạn chế cũng như những việc đã làm được và chưa làm được của từng dịch vụ CTXH với nam giới trong việc giảm thiểu bạo lực gia đình  hiện nay. Trên cơ sở đó luận án đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của nam giới gây bạo lực với các dịch vụ CTXH và chất lượng các dịch vụ CTXH với nam giới trong việc giảm thiểu bạo lực gia đình. Luận án là tài liệu tham khảo tốt cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến vấn đề dịch vụ CTXH đối với nam giới trong việc giảm thiểu bạo lực gia đình.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa

In bài viết