Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Quản lý nhà nước đối với xử lý vi phạm hành chính từ thực tiễn ngành Công an nhân dân”

Ngày đăng: 22/10/2021 | Lượt xem: 131

Ngày 21 tháng 10 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Hiền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Thị Đào.

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thu Hiền

 

Mục đích nghiên cứu:

Luận án làm sáng tỏ những vấn đề lý luận QLNN đối với XLVPHC nói chung; đánh giá thực trạng, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của QLNN đối với XLVPHC từ thực tiễn ngành CAND hiện nay. Trên cơ sở đó, đề xuất các quan điểm, giải pháp góp phần tăng cường hiệu quả của QLNN đối với XLVPHC nói chung và QLNN đối với XLVPHC từ thực tiễn ngành CAND nói riêng.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

   Thứ nhất, từ các kết quả nghiên cứu, luận án góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về QLNN đối với XLVPHC, trên các nội dung về khái niệm, đặc điểm, phương pháp và các yếu tố bảo đảm tăng cường QLNN đối với XLVPHC.

   Thứ hai, luận án đánh giá một cách khác quan, có hệ thống thực trạng  QLNN đối với XLVPHC từ thực tiễn ngành CAND, chỉ ra những ưu điểm, kết quả, hạn chế, và những nguyên nhấn của hạn chế của QLNN đối với XLVPHC từ thực tiễn ngành CAND.

   Thứ ba, luận án đề xuất các quan điểm, giải pháp tăng cường hiệu quả QLNN đối với XLVPHC từ thực tiễn ngành CAND trong thời gian tới.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống và tương đối toàn diện về lý luận QLNN đối với XLVPHC từ thực tiễn ngành Công an; đề xuất định hướng, nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện về QLNN đối với XLVPHC từ thực tiễn ngành CAND để góp phần làm rõ hơn lý luận về VPHC, XLVPHC, QLNN đối với XLVPHC từ thực tiễn của ngành CAND, nâng cao hiệu quả của QLNN đối với XLVPHC từ thực tiễn ngành CAND.

Kết quả nghiên cứu của Luận án cung cấp các luận cứ khoa học cho các nhà nghiên cứu, những người làm công tác lập pháp tham khảo khi xây dựng, hoàn thiện cơ chế về QLNN đối với XLVPHC, về pháp luật XLVPHC nhằm nâng cao hiệu quả QLNN đối với XLVPHC, góp phần vào công cuộc cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN đã được ghi nhận trong văn kiện Đại hội lần thứ XI, XII của Đảng và Hiến pháp năm 2013.

Luận án là công trình nghiên cứu có giá trị tham khảo, phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập về pháp luật XLVPHC, về QLNN đối với XLVPHC trong các cơ sở đào tạo về pháp luật, về QLNN.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết