Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Phòng ngừa tình hình tội phạm về môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”

Ngày đăng: 11/10/2021 | Lượt xem: 126

Ngày 07 tháng 10 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Đình Luận đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Mã số: 9 38 01 05; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Thị Mai và PGS.TS. Hồ Sỹ Sơn.

 

Mục đích nghiên cứu:

Luận án làm rõ lý luận và thực tiễn phòng ngừa tình hình tội phạm (THTP) về môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, từ đó đưa ra dự báo và các giải pháp tăng cường phòng ngừa THTP về môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Luận án là công trình khoa học đầu tiên, luận án tiến sĩ đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống và tương đối toàn diện những vấn đề lý luận về phòng ngừa phòng ngừa THTP về môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Thông qua việc phân tích làm rõ những vấn đề lý luận như khái niệm, các thông số và nguyên nhân, điều kiện của THTP về môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; khái niệm, vị trí, vai trò, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung, cơ sở pháp lý, quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng ngừa THTP về môi trường nói chung trên địa bàn cả nước và các đặc điểm riêng có trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, luận án góp phần hoàn thiện lý luận về phòng ngừa phòng ngừa THTP về môi trường nói chung và tại một địa bàn cấp tỉnh nói riêng.

- Thông qua việc thu tập, tập hợp, phân tích, đánh giá một cách toàn diện và chuyên sâu thực trạng phòng ngừa THTP về môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh làm rõ những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót cũng như nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong phòng ngừa tình hình tội này trên địa bàn nói trên. Luận án góp phần làm rõ bức tranh thực tế toàn cảnh về phòng ngừa THTP về môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2020.

- Trên cơ sở lý luận và thực tiễn phòng ngừa THTP về môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, kết quả dự báo các yếu tố tác động ảnh hưởng, xu hướng hoạt động của loại tội phạm này, luận án góp phần xây dựng hệ thống giải tăng cường phòng ngừa THTP về môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thời gian tới.

Ý nghĩa của luận án

Ý nghĩa lý luận: Những lập luận, nhận xét, kết luận và kết quả nghiên cứu khác của luận án góp phần bổ sung những lý luận cần thiết về phòng ngừa tội phạm về môi trường nói chung, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận của chuyên ngành tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án, đặc biệt là một số giải pháp trọng tâm mà NCS đưa ra, trong đó có các giải pháp mang tính đặc thù chuyên ngành có thể làm cơ sở để các cấp có thẩm quyền, nhất là các cơ quan có thẩm quyền tham gia vào phòng ngừa THTP về môi trường tham khảo, góp phần hoạch định những chương trình, kế hoạch, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa phòng ngừa THTP về môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thời gian tới.

Luận án có thể được xem là tài liệu phục vụ cho các cán bộ trong các cơ quan nhà nước nói chung, nhất là các cán bộ thuộc các cơ quan có thẩm quyền tham gia vào hoạt động phòng ngừa tội phạm nghiên cứu phục vụ nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, luận án là tài liệu tham khảo phục vụ biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học và nghiên cứu, giảng dạy trong các học viện, nhà trường có liên quan ở nước ta.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

In bài viết