Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Triết học “Tác động của cách mạng khoa học và công nghệ đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 21/07/2021 | Lượt xem: 406

Ngày 21 tháng 7 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Phùng Văn Ứng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Triết học; Chuyên ngành: CNDVBC & DVLS; Mã số: 9 22 03 02. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH. Lương Đình Hải.

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cho NCS. Phùng Văn Ứng

Mục đích nghiên cứu của luận án:

Luận án có mục đích làm sáng tỏ tác động tích cực của cách mạng khoa học và công nghệ đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay từ đó đề xuất một số giải pháp để phát huy tác động tích cực của cách mạng khoa học và công nghệ đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đó.

Những đóng góp mới của luận án:

- Luận án góp phần làm rõ về mặt lý luận, tác động của cách mạng khoa học và công nghệ đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên các phương diện: tác động đến cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển nguồn nhân lực.

- Luận án góp phần làm rõ thực trạng tác động của cách mạng khoa học và công nghệ đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay trên phương diện lý luận ở trên.

- Luận án đề xuất một số giải pháp phát huy tác động tích cực của cách mạng khoa học và công nghệ đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

- Luận án góp phần vào việc tìm hiểu những vấn đề lý luận về cách mạng khoa học và công nghệ, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từ đó chỉ ra tác động của cách mạng khoa học và công nghệ đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay.

- Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy những vấn đề liên quan ở các trường Đại học, Cao đẳng ở Việt Nam hiện nay.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa

In bài viết