Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Triết học “Quan niệm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về quyền con người và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 21/07/2021 | Lượt xem: 274

Ngày 20 tháng 7 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Triết học; Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 9 22 90 01. Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Chu Văn Tuấn.

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Mục đích nghiên cứu của luận án:

Luận án góp phần làm rõ quan niệm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về một số quyền con người cơ bản như quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền của phụ nữ và quyền của trẻ em. Trên cơ sở đó, luận án chỉ ra ý nghĩa của những quan niệm về quyền con người của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin trong quá trình công nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ, thực thi nhân quyền ở Việt Nam hiện nay.

Những đóng góp mới của luận án:

Thứ nhất, luận án đã phân tích, chỉ ra những điều kiện về kinh tế, chính trị, xã hội; về lý luận và phẩm chất cá nhân cho sự hình thành quan niệm về quyền con người của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin. Trong các công trình mà nghiên cứu sinh tiếp cận được, chưa có sự phân tích một cách hệ thống về các điều kiện, tiền đề cho sự hình thành quan niệm quyền con người của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin.

Thứ hai, luận án đã phân tích, trình bày và làm rõ quan niệm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về quyền con người, về quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền của phụ nữ, quyền của trẻ em.

Thứ ba, làm rõ những ý nghĩa trong quan niệm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về quyền con người đối với quá trình nhận thức lý luận và xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện chính sách pháp luật của Nhà nước; việc bảo đảm thực thi nhân quyền trong thực tế và đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, thù địch về quyền con người ở nước ta.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Thông qua việc góp phần vào luận giải, làm rõ những nội dung, ý nghĩa quan niệm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về quyền con người đối với Việt Nam, luận án không chỉ tiếp tục bổ sung vào khoảng trống trong nghiên cứu về quan niệm quyền con người của các nhà kinh điển mácxit một cách hệ thống, tiếp tục làm rõ ý nghĩa, giá trị hiện thời của quan niệm quyền con người, mà còn khẳng định việc phát huy những giá trị trong quan niệm về nhân quyền của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin trong phát triển và bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay.

Kết quả của luận án góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước tham khảo trong việc nghiên cứu và hoạch định chính sách nhằm bảo vệ và bảo đảm quyền con người ở nước ta.

Ngoài ra, luận án có thể làm tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và tham khảo cho những người quan tâm đến vấn đề quyền con người trong chủ nghĩa Mác-Lênin, cũng như việc phát triển và đảm bảo nhân quyền ở Việt Nam hiện nay.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa

In bài viết