Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Công tác xã hội “Dịch vụ công tác xã hội đối với trẻ em rối loạn tâm thần - từ thực tiễn tỉnh Quảng ninh”

Ngày đăng: 20/07/2021 | Lượt xem: 257

Ngày 20 tháng 7 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Đỗ Anh Hòa đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Công tác xã hội; Chuyên ngành: Công tác xã hội; Mã số: 9 76 01 01. Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS.TS. Phạm Hữu Nghị; 2) TS. Bùi Thị Mai Đông.

NCS. Đỗ Anh Hòa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Công tác xã hội

tại Học viện KHXH

Mục đích nghiên cứu của luận án:

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của dịch vụ công tác xã hội đối với trẻ em rối loạn tâm thần. Từ đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm giúp cho hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội đối với trẻ em rối loạn tâm thần trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt được hiệu quả cao hơn.

Những đóng góp mới của luận án:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về dịch vụ công tác xã hội đối với trẻ em rối loạn tâm thần, luận án làm rõ, hệ thống hóa về mặt lý luận vấn đề dịch vụ công tác xã hội đối với trẻ em rối loạn tâm thần; luận án phát hiện những khó khăn, tồn tại trong việc cung cấp dịch vụ công tác xã hội đối với trẻ em rối loạn tâm thần và gia đình, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công tác xã hội đối với trẻ em rối loạn tâm thần và gia đình.

Nghiên cứu khẳng định tầm quan trọng của dịch vụ công tác xã hội và vai trò của cán bộ, bác sĩ, NVCTXH trong hoạt động can thiệp, trợ giúp cho trẻ em rối loạn tâm thần và gia đình. Qua nghiên cứu, đề xuất thường xuyên thực hiện hoạt động đào tạo, trang bị kiến thức, kỹ năng hướng dẫn trợ giúp cho cha, mẹ, người nuôi dưỡng trẻ em rối loạn tâm thần để tăng cường hiệu quả trong công tác trợ giúp trẻ em rối loạn tâm thần. Kết quả nghiên cứu có thể được ứng dụng trong các cơ sở  y tế, cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập tại tỉnh Quảng Ninh và trong cả nước.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Ý nghĩa lý luận: Nghiên cứu khái quát hóa các vấn đề lý luận về dịch vụ công tác xã hội đối với trẻ em rối loạn tâm thần; làm sáng tỏ một số khái niệm có liên quan; bổ sung một số khái niệm và các lý thuyết ứng dụng trong công tác xã hội đối với trẻ em rối loạn tâm thần.

Ý nghĩa thực tiễn: Nghiên cứu sẽ chỉ ra thực trạng dịch vụ công tác xã hội đối với trẻ em rối loạn tâm thần, chỉ ra được thực trạng những yếu tố ảnh hưởng tới dịch vụ công tác xã hội đối với trẻ em rối loạn tâm thần tại Quảng Ninh, đồng thời khẳng định tính hiệu quả của hoạt động đào tạo, trang bị kiến thức, kỹ năng hướng dẫn trợ giúp cho cha, mẹ, người nuôi dưỡng trẻ em rối loạn tâm thần.

Kết quả nghiên cứu có thể là tài liệu tham khảo bổ ích để giảng dạy và học tập công tác xã hội  đối với người có vấn đề về sức khỏe tâm thần nói chung, hoạt động cung cấp các dịch vụ công tác xã hội trợ giúp cho trẻ em rối loạn tâm thần nói riêng trong các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam. Mặt khác, kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở để tham mưu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền thiết kế các kế hoạch, chương trình, đề án chăm sóc bảo vệ, trợ giúp trẻ em rối loạn tâm thần ở tỉnh Quảng Ninh.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa

In bài viết