Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội theo pháp luật Việt Nam”

Ngày đăng: 16/07/2021 | Lượt xem: 270

Ngày 15 tháng 7 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Hoàng Thị Lan đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn.

               

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cho NCS. Hoàng Thị Lan

Mục đích nghiên cứu:

 Luận án làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội, đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan, bảo đảm các quy định trực tiếp và gián tiếp về trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội được thực thi.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Thứ nhất, luận án chỉ ra những nguyên lý cơ bản về trách nhiệm của chính phủ trước quốc hội. Xây dựng khái niệm trách nhiệm, các yếu tố cấu thành và nội dung trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội trong Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Đồng thời, chỉ ra các yếu tố tác động, chi phối đến tính “chịu trách nhiệm” của Chính phủ trước Quốc hội và ảnh hưởng của việc Chính phủ không chịu trách nhiệm trước Quốc hội sẽ tác động đến hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính Phủ.

Thứ hai, luận án khái quát quá trình hình thành và thực tiễn vận dụng lý luận, quy định về trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội, đặc biệt trong giai đoạn thực hiện Hiến pháp năm 2013.

Thứ ba, luận án đề xuất giải pháp pháp lý để Chính phủ thực hiện trách nhiệm trước Quốc hội. Những giải pháp dựa trên quy định pháp luật và các giải pháp hỗ trợ khác dựa vào điều kiện thực tế Việt Nam.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Về mặt lý luận: Luận án bổ sung cơ sở cho việc xây dựng hệ thống lý thuyết, cung cấp đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật, những giải pháp hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội.

Về mặt thực tiễn: Luận án có thể làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy với các học phần liên quan đến tổ chức quản lý nhà nước, bộ máy nhà nước (BMNN) ở bậc đại học và sau đại học; là tài liệu tham khảo cho cán bộ hoạt động thực tiễn tại Quốc hội, Chính phủ tham khảo khi xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức BMNN.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết