Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 16/07/2021 | Lượt xem: 160

Ngày 15 tháng 7 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh  La Thị Quế đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Minh Đoan. 

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cho NCS. La Thị Quế

Mục đích nghiên cứu:

Luận án làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp hợp lí, thiết thực, khả thi để quyền tư pháp ở Việt Nam được thực hiện hiệu quả trong thực tiễn giai đoạn hiện nay.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Luận án là công trình nghiên cứu đầu tiên, toàn diện về vấn đề bảo đảm thực hiện quyền tư pháp; Luận án làm rõ được cơ sở khoa học, các vấn đề lý luận về bảo đảm thực hiện quyền tư pháp: Đưa ra và làm rõ quan niệm của quyền tư pháp bảo đảm thực hiện quyền tư pháp, đặc điểm, nội dung, mục đích cũng như các yếu tố tác động đến của bảo đảm thực hiện quyền tư pháp;

Luận án phân tích đánh giá một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ về thực trạng bảo đảm thực hiện quyền tư pháp trên phương diện: thiết chế bảo đảm thực hiện quyền tư pháp, thể chế thực hiện quyền tư pháp, ý thức pháp luật của các chủ thể tham gia thực hiện quyền tư pháp dưới góc độ pháp lý.

     Luận án đề xuất các giải pháp cụ thể có tính toàn diện và khả thi góp phần hoàn thiện quy định pháp luật nhằm củng cố, tạo dựng bảo đảm quyền tư pháp để từ đó nâng cao vị thế vai trò của Tòa án trong tổ chức quyền lực nhà nước đặc biệt là trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền, hội nhập quốc tế ngày một sâu, rộng.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

 Về lý luận: Luận án hình thành tư duy đầy đủ về quyền tư pháp, thực hiện quyền tư pháp, bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay.

Về hoàn thiện thể chế, chính sách: Luận án nghiên cứu trên cơ sở khoa học của việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, hoàn thiện cơ sở pháp lý của bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay, xây dựng mô hình phù hợp của bảo đảm thực hiện quyền tư pháp trong Nhà nươc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Về thực tiễn: Luận án đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của việc bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay.

Từ ý nghĩa nêu trên, kết quả của đề tài có ý nghĩa thực tiễn ở Việt Nam hiện nay. Luận án có thể được sử dụng làm nguồn tài liệu tham khảo cho cán bộ nghiên cứu về lĩnh vực xây dựng pháp luật. Đồng thời, đây còn là tài liệu bổ ích cho việc nghiên cứu giảng dạy môn học Lý luận nhà nước và pháp luật, Luật Hiến pháp cho các cơ sở đào tạo về Luật.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết