Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Triết học “Quan niệm của I. Kant về chủ thể tiên nghiệm”

Ngày đăng: 16/07/2021 | Lượt xem: 146

Ngày 14 tháng 7 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Vũ Thị Hồng Nhung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ triết học; Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 9 22 90 01. Người hướng dẫn khoa học: GS. TS Nguyễn Vũ Hảo.

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cho NCS. Vũ Thị Hồng Nhung

Mục đích nghiên cứu của luận án:

Luận án phân tích, làm rõ quan niệm của Kant về chủ thể tiên nghiệm, từ đó đưa ra những đánh giá về những giá trị và hạn chế cũng như những ảnh hưởng của quan niệm này đối với lịch sử triết học phương Tây sau ông.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu, có hệ thống và tương đối toàn diện về quan niệm của I. Kant về chủ thể tiên nghiệm, kết quả nghiên cứu của luận án có đóng góp các điểm mới về mặt học thuật, lý luận như sau:

Thứ nhất, luận án đã góp phần phân biệt các nghĩa khá phức tạp của hệ thuật ngữ trong triết học I. Kant như “tiên nghiệm”, “siêu nghiệm”, “thường nghiệm” (hay “kinh nghiệm”), “siêu việt”, “thông giác” giúp chúng ta hiểu lại chúng trong tiếng Việt khác so với một số cách hiểu và dịch chúng trước đây.

Thứ hai, luận án đã trình bày một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của quan niệm về chủ thể tiên nghiệm trong triết học I. Kant như: làm sáng tỏ những tư tưởng của I. Kant về cấu trúc và năng lực của chủ thể nhận thức tiên nghiệm, chủ thể đạo đức tiên nghiệm, chủ thể thẩm mỹ tiên nghiệm.

Thứ ba, luận án đưa ra những đánh giá về những giá trị và hạn chế cũng như những ảnh hưởng của quan niệm về chủ thể tiên nghiệm trong triết học I. Kant đối với sự phát triển của lịch sử triết học.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Về ý nghĩa lý luận, Luận án được hoàn thành sẽ góp phần làm sáng tỏ những tư tưởng của I. Kant về cấu trúc và năng lực của chủ thể nhận thức tiên nghiệm, chủ thể đạo đức tiên nghiệm, chủ thể thẩm mỹ tiên nghiệm, từ đó đưa ra những đánh giá về những giá trị và hạn chế của quan niệm trên đối với sự phát triển của lịch sử triết học sau ông.

Về ý nghĩa thực tiễn, Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành Triết học.

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần hưởng ứng công tác đổi mới nghiên cứu lý luận theo chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Võ Thương

In bài viết