Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 28/01/2021 | Lượt xem: 181

Ngày 28 tháng 01 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Hồ Thị Hải đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế; Mã số: 9 38 01 07; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Đình Hảo và TS. Hồ Ngọc Hiển.

Toàn cảnh buổi đánh giá luận án tiến sĩ của NCS. Hồ Thị Hải

Mục đích nghiên cứu:

Trên cơ sở phân tích, làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực trạng pháp luật về giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, mục đích nghiên cứu của luận án là đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Thứ nhất, Luận án xây dựng khái niệm sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; khái niệm giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; khái niệm pháp luật giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; làm rõ nội dung pháp luật giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Thứ hai, Luận án đã phân tích thực trạng quy định pháp luật Việt Nam hiện hành; đánh giá những hạn chế và bất cập trong quá trình thực hiện pháp luật hiện hành về giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Thứ ba, Luận án xác định các quan điểm, định hướng và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Về mặt lý luận: Luận án làm phong phú thêm nhận thức về giám sát sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Về mặt thực tiễn: Luận án là nguồn tài liệu tham khảo thiết thực phục vụ cho nghiên cứu, hoạch định chính sách, xây dựng và hoàn thiện pháp luật, áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp, đồng thời là tài liệu để giảng dạy, bồi dưỡng pháp luật về vấn đề này trong các cơ sở đào tạo về chuyên ngành luật học.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.  

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Mai Hoa

In bài viết