Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục “Quản lý chất lượng dịch vụ giáo dục của hiệu trưởng trường tiểu học nhằm hướng tới sự hài lòng của khách hàng”

Ngày đăng: 12/01/2021 | Lượt xem: 52

Ngày 12 tháng 01 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Vũ Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14. Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS.TS. Phan Thị Mai Hương.

 

 

NCS. Lê Vũ Hà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục

tại Học viện Khoa học xã hội

Mục đích nghiên cứu của luận án:

       Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý chất lượng dịch vụ giáo dục của hiệu trưởng trường tiểu học nhằm hướng tới sự hài lòng của khách hàng, luận án đề xuất các giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ giáo dục của hiệu trưởng trường tiểu học nhằm hướng tới sự hài lòng của khách hàng.

Những đóng góp mới của luận án:

       Về mặt lý luận: Nghiên cứu lý luận về quản lý chất lượng dịch vụ giáo dục ở trường tiểu học thế giới nói chung ở Việt Nam nói riêng chưa nhiều. Đây là vấn đề còn ít được nghiên cứu ở Việt Nam hiện nay. Luận án đã góp phần làm sáng tỏ quan điểm về quản lý chất lượng dịch vụ giáo dục tại trường tiểu học, nội dung quản lý chất lượng dịch vụ giáo dục tại trường tiểu học và các yếu tố hỗ trợ việc quản lý chất lượng dịch vụ giáo dục tại trường tiểu học.

       Về mặt thực tiễn: Luận án đã xác định được thực trạng quản lý chất lượng dịch vụ giáo dục tại trường tiểu học đề xuất được giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng dịch vụ giáo dục tại trường tiểu học, thực trạng các yếu tố ảnh hưởng, đề xuất được các biện pháp quản lý chất lượng dịch vụ giáo dục của hiệu trưởng trường tiểu học nhằm hướng tới sự hài lòng của khách hàng.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

       Ý nghĩa lý luận: Kết quả nghiên cứu lý luận của luận án góp phần bổ sung thêm một số vấn đề lý luận về chất lượng dịch vụ giáo dục tại trường tiểu học.

       Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án được sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ Hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ giáo dục tại trường tiểu học ở nước ta hiện nay.

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa