Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục “Quản lý đội ngũ giảng viên trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân theo tiếp cận năng lực”

Ngày đăng: 23/10/2020 | Lượt xem: 138

       Ngày 21 tháng 10 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Huy Sự đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Khắc Bình.

 

NCS. Nguyễn Huy Sự bảo vệ luận án trước Hội đồng

Mục đích nghiên cứu của luận án:

       Trên cơ sở lý luận về quản lý đội ngũ giảng viên CAND trong các trường đại học, khảo sát đánh giá thực trạng về quản lý đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND trong thời gian qua; đề xuất một số giải pháp quản lý đội ngũ giảng viên trong Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND; góp phần tạo ra nguồn nhân lực chuyên nghiệp đáp ứng được các yêu cầu của Ngành.

Những đóng góp mới của luận án:

       Về mặt lý luận: Xây dựng được cơ sở lý luận về quản lý đội ngũ giảng viên trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo tiếp cận năng lực gắn với đặc thù ngành Công an, hướng đến mục tiêu “chuẩn hóa” đáp ứng yêu cầu đổi mới chất lượng giáo dục đại học.

      Về mặt thực tiễn: Phân tích và đánh giá được thực trạng năng lực và thực trạng quản lý đội ngũ giảng viên trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân theo TCNL và chỉ ra được những hạn chế bất cập của ĐNGV trong giai đoạn hiện nay. Đưa ra được các giải pháp quản lý ĐNGV theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của trường đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, trong đó giải pháp “Đề xuất xây dựng khung năng lực nghề nghiệp ĐNGV trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân” có ý nghĩa quan trọng mang tính đột phá, căn cứ vào khung năng lực này đề xuất các giải pháp về quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá và đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho mỗi giảng viên.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

       Ý nghĩa lý luận: Luận án góp phần là rõ cơ sở lý luận về quản lý ĐNGV trong trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân bằng phối hợp lý thuyết phát triển nguồn nhân lực với lý luận quản lý tổ chức trên cơ sở quan điểm hoạt động quản lý của triết học và gắn với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT hiện nay.

      Ý nghĩa thực tiễn: Luận án đánh giá được thực trạng ĐNGV và thực trạng quản lý ĐNGV của trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo TCNL . Từ  đó, đề xuất các giải pháp quản lý ĐNGV của trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, nhằm nâng cao chất lượng ĐNGV như: Nhận thức về tầm quan trọng và yêu cầu phát triển ĐNGV theo TCNL; Việc tuyển dụng sử dụng ĐNGV theo TCNL; Việc hoàn thiện quy trình đánh giá giảng viên theo TCNL; Việc đổi mới quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng ĐNGV theo TCNL; Việc xây dựng và hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với ĐNGV theo TCNL; Tạo lập hệ thống thông tin quản lý ĐNGV theo TCNL...

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa