Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học: “Phát triển kinh tế nông thôn ở Ba Lan trong những thập niên đầu thế kỷ XXI và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”

Ngày đăng: 19/10/2020 | Lượt xem: 85

       Ngày 16 tháng 10 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Bùi Việt Hưng đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học; Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế;  Mã số: 9 31 01 06; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn An Hà và PGS.TS. Đặng Minh Đức.


 

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá Luận án của NCS. Bùi Việt Hưng

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

    Luận án nhằm hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phát triển kinh tế nông thôn, phân tích và đánh giá thực trạng phát triển kinh tế nông thôn ở Ba Lan trong những thập niên đầu thế kỷ XXI, đánh giá những nét tương đồng, sự khác biệt và điều kiện có thể áp dụng vào Việt Nam. Trên cơ sở đó rút ra một số bài học kinh nghiệm và gợi ý chính sách cho Việt nam trong thời gian tới

Đóng góp mới của Luận án:

       Về lý luận: Luận án hoàn thiện khung lý thuyết về phát triển kinh tế nông thôn, thông qua việc làm rõ những lý thuyết phát triển kinh tế nông thôn, các yếu tố tác động từ bên ngoài và bên trong quốc gia, các tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế nông thôn.

      Về thực tiễn: Luận án phân tích thực trạng phát triển kinh tế nông thôn Ba Lan, đánh giá những thành công, hạn chế và thách thức đặt ra trong phát triển kinh tế nông thôn ở Ba Lan những thập niên đầu thế kỷ XXI.

       Đánh giá những điểm tương đồng, khác biệt giữa Ba Lan và Việt Nam, những bài học kinh nghiệm có thể học hỏi, và hàm ý chính sách đối với Việt Nam.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

       Luận án chỉ ra phát triển kinh tế nông thôn theo lý thuyết mô hình nông thôn mới với việc phát triển sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp, khai thác những sáng kiến ở cấp địa phương đang trở thành xu hướng chính trong phát triển nông thôn ở các nước phát triển và đang phát triển.

      Luận án đã rút ra bài học và hàm ý chính sách đối với phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

     Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy ở các trường đại học, tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, các nhà hoạch định và thực thi chính sách phát triển kinh tế nông thôn ở Việt Nam.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền