Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Lịch sử: “Hợp tác an ninh - quốc phòng giữa ASEAN và Mỹ giai đoạn 1991 – 2015”

Ngày đăng: 09/10/2020 | Lượt xem: 177

       Ngày 09 tháng 10 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Vũ  Đức Tho đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử thế giới; Mã số: 9 22 90 11; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH. Trần Khánh.

 

Toàn cảnh Hội đồng chấm Luận án của NCS. Vũ  Đức Tho

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

       Luận án nhằm phân tích, làm rõ tiến trình, nội dung, hình thức hợp tác an ninh - quốc phòng giữa ASEAN và Mỹ từ năm 1991 đến năm 2015. Trên cơ sở đó rút ra đặc điểm, đánh giá tác động và bản chất của hợp tác an ninh – quốc phòng ASEAN – Mỹ và đưa ra gợi ý chính sách cho Việt Nam.

Đóng góp mới của Luận án:

       Luận án là công trình nghiên cứu tương đối chuyên sâu, có hệ thống và toàn diện đầu tiên ở Việt Nam về hợp tác an ninh - quốc phòng giữa ASEAN và Mỹ.

       Luận án chỉ ra nội dung, hình thức và những vấn đề trọng tâm của hợp tác an ninh – quốc phòng giữa ASEAN cùng một số quốc gia thành viên và Mỹ.

       Luận án rút ra các đặc điểm, đánh giá tác động của hợp tác an ninh - quốc phòng giữa ASEAN và Mỹ và đưa ra một số gợi ý chính sách cho Việt Nam.

      Luận án bổ sung thêm vào hệ thống tư liệu và luận cứ khoa học phục vụ cho việc giảng dạy, nghiên cứu chuyên sâu về quan hệ ASEAN - Mỹ.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

       Về mặt lý luận: Luận án góp phần làm rõ hơn tính logic, bản chất và nội dung quan hệ hợp tác an ninh - quốc phòng giữa ASEAN và Mỹ.

      Về mặt thực tiễn: Luận án cung cấp luận cứ khoa học về an ninh - quốc phòng của ASEAN cùng các quốc gia thành viên trong đó có Việt Nam đối với Mỹ và các nước đối tác của ASEAN. Luận án là tài liệu tham khảo quan trọng cho cán bộ công tác trong lĩnh vực đối ngoại, an ninh – quốc phòng; là tư liệu cần thiết phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập về ASEAN và quan hệ ASEAN – Mỹ thời hiện đại.

     Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền