Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương theo pháp luật Việt Nam”

Ngày đăng: 09/10/2020 | Lượt xem: 161

Ngày 08 tháng 10 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Hà Ngọc Anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phan Trung Lý và TS. Nguyễn Văn Quân.                                       

 

 

NCS. Hà Ngọc Anh chụp ảnh lưu niệm cùng hội đồng

Mục đích nghiên cứu:

Xây dựng luận cứ khoa học cho việc đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm tăng cường TNGT của CQĐP ở Việt Nam.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Thứ nhất, đây là công trình nghiên cứu có tính hệ thống, toàn diện về trách nhiệm giải trình (TNGT) của chính quyền địa phương (CQĐP) trên cơ sở các quy định của pháp luật Việt Nam.

Thứ hai, hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận về trách nhiệm giải trình TNGT của CQĐP.

Thứ ba, hệ thống hóa, phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về TNGT của CQĐP ở Việt Nam, tập trung chủ yếu vào các quy định pháp luật hiện hành và việc thực hiện các quy định pháp luật đó.

Thứ tư, xác lập các quan điểm và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường TNGT của CQĐP ở Việt Nam, đảm bảo tính khoa học, toàn diện, khả thi, phù hợp với điều kiện cụ thể, góp phần giải quyết những hạn chế, bất cập về TNGT của CQĐP ở Việt Nam hiện nay.     

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Về mặt lý luận: góp phần bổ sung, làm rõ thêm một số vấn đề lý luận và pháp luật về TNGT của CQĐP ở Việt Nam. Cung cấp thêm luận cứ khoa học cho việc xác định các quan điểm, giải pháp góp phần tăng cường TNGT của CQĐP ở Việt Nam.

Về mặt thực tiễn: là tài liệu tham khảo có giá trị trong công tác lập pháp, lập quy, hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành, của cơ quan, tổ chức và cá nhân người có thẩm quyền, đặc biệt, có ý nghĩa trong thực tiễn tổ chức thực hiện pháp luật về TNGT ở các địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Kết quả nghiên cứu của luận án còn được sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và những ai quan tâm đến vấn đề này.     

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết