Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Trách nhiệm giải trình của Chính phủ theo pháp luật Việt Nam”

Ngày đăng: 08/10/2020 | Lượt xem: 158

        Ngày 08 tháng 10 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Trần Quyết Thắng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung.

 

NCS. Trần Quyết Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng hội đồng

Mục đích nghiên cứu:

       Luận án cung cấp các luận chứng về lý luận và thực tiễn, nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về trách nhiệm giải trình của Chính phủ Việt Nam trong tương lai.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Thứ nhất, hệ thống hoá và phân tích tổng hợp tình hình nghiên cứu về trách nhiệm giải trình của Chính phủ. Qua đó so sánh tình hình nghiên cứu vấn đề này của Việt Nam với thế giới, nhằm chứng minh tính cấp thiết cũng như xu hướng mở rộng nghiên cứu trách nhiệm giải trình nói chung và trách nhiệm giải trình của Chính phủ Việt Nam hiện nay nói riêng;

      Thứ hai, xác lập được khái niệm trách nhiệm giải trình, qua đó tăng khả năng nhận diện trách nhiệm giải trình trong hoạt động nghiên cứu Khoa học Pháp lý, Khoa học Chính trị và Khoa học Quản lý nhà nước;

      Thứ ba, phân tích sâu sắc hơn các vai trò của trách nhiệm giải trình của Chính phủ dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Qua đó chứng minh tính tất yếu của trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của Chính phủ;

        Thứ tư, chỉ ra và phân tích các chủ thể trong quan hệ trách nhiệm giải trình của Chính phủ với hai nhóm đối tượng gồm: nhóm chủ thể chịu trách nhiệm giải trình và nhóm chủ thể có quyền yêu cầu và giám sát trách nhiệm giải trình Chính phủ. Qua đó cho thấy được địa vị chính trị và pháp lý của Chính phủ trong tổ chức và vận hành của quyền lực nhà nước và mối quan hệ giữa Chính phủ và các chủ thể khác trong chu trình quyền lực đó;

       Thứ năm, khoanh vùng được các nội dung trách nhiệm giải trình của Chính phủ. Dựa trên vai trò, chức năng hành pháp của Chính phủ, luận án phân tích chi tiết hơn các nội dung Chính phủ phải có trách nhiệm giải trình. Qua đó đóng góp một giá trị quan trọng trong xác định giới hạn trách nhiệm giải trình của Chính phủ chính là giới hạn thẩm quyền của Chính phủ;

       Thứ sáu, tổng hợp được các phương pháp thực hiện trách nhiệm giải trình của Chính phủ trước các chủ thể yêu cầu. Mỗi nhóm phương pháp gắn liền với mối quan hệ giữa Chính phủ và các chủ thể và phụ thuộc vào trình độ phát triển của tư duy chính trị cũng như công nghệ truyền thông. Qua đó cho thấy xu hướng ứng dụng các phương tiện truyền thông đa phương tiện vào thực hiện trách nhiệm giải trình trở thành một lựa chọn hiệu quả của các Chính phủ đương đại;

       Thứ bảy, xác lập được các hệ quả Chính phủ phải gánh chịu trong trường hợp trách nhiệm giải trình thất bại. Từ nghiên cứu chỉ ra rằng, mọi hệ quả bất lợi mà Chính phủ phải gánh chịu đều được quy về ba nguy cơ: thay đổi chính sách; thay đổi nhân sự Chính phủ và Chính phủ bị giải thể.   

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

      Ý nghĩa về lý luận: Các kết quả nghiên cứu sẽ làm phong phú hơn hệ thống tri thức, hiểu biết về nội dung trách nhiệm giải trình; đồng thời, ở một chừng mực nào đó, Luận án là tài liệu tham khảo có giá trị về mặt lý luận cho những nghiên cứu liên quan sau này. Qua đó, gợi mở hướng nghiên cứu mới về vấn đề trách nhiệm giải trình nói riêng và kiểm soát quyền lực Chính phủ nói chung.

       Ý nghĩa thực tiễn: Các kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng như một giá trị tham khảo cho hoạt động xây dựng, ban hành pháp luật và các văn bản liên quan điều chỉnh trách nhiệm giải trình của Chính phủ; các giải pháp nếu được sự đồng thuận từ các nhà quản lý cũng có thể trở thành những phương án tham khảo hoặc lựa chọn ứng dụng vào nâng cao hiệu quả trách nhiệm giải trình của Chính phủ trong tương lai; ngoài ra, nghiên cứu cũng có thể trở thành một nội dung được bổ sung vào chương trình giảng dạy các học phần: Luật Hiến pháp; Luật Hành chính và các học phần liên quan đến ngành Quản lý nhà nước.

     Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt