Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công “Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 05/10/2020 | Lượt xem: 137

       Ngày 03 tháng 10 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Tô Trọng Mạnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công; Chuyên ngành: Chính sách công; Mã số: 9 34 04 02; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đặng Nguyên Anh và TS. Trần Ngọc Ngoạn.                                       

 

NCS. Tô Trọng Mạnh chụp ảnh lưu niệm cùng hội đồng

Mục đích nghiên cứu:

       Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tổ chức thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới (XDNTM), luận án đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao việc thực hiện chính sách XDNTM ở Việt Nam hiện nay.                  

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Về lý luận: Luận án góp phần hệ thống hóa và xây dựng khung lý thuyết về Chính sách công (CSC), về thực hiện chính sách XDNTM ở Việt Nam hiện nay; Khẳng định thực hiện chính sách XDNTM có vị trí, vai trò quan trọng và là yêu cầu cấp bách ở nước ta hiện nay; Kế thừa và phát triển kinh nghiệm khi thực hiện chính sách XDNTM.

       Về thực tiễn: Phát hiện và chỉ ra thực trạng thực hiện XDNTM. Chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng, những tồn tại và nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện chính sách XDNTM. Chỉ ra bối cảnh, định hướng và đề xuất hệ thống giải pháp có tính khả thi để nâng cao việc thực hiện chính sách XDNTM ở Việt Nam đến năm 2025.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

       Ý nghĩa lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần xây dựng khung lý thuyết và phương pháp phân tích, đánh giá chính sách công. Cung cấp những luận cứ khoa học cho việc thực hiện chính sách XDNTM.

      Ý nghĩa thực tiễn: Luận án góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả việc thực hiện chính sách XDNTM trong thời gian tới. Tham mưu trong công tác hoạch định chính sách công; Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho các chủ thể trong việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy về quy trình thực hiện chính sách công và XDNTM.   

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.                                                                                                  

 

 

Tin: Minh Nguyệt