Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Trách nhiệm thu hồi hàng hoá có khuyết tật của doanh nghiệp theo pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 24/09/2020 | Lượt xem: 130

Ngày 24 tháng 9 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Phạm Thị Hạnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế; Mã số: 9 38 01 07; Người hướng dẫn khoa học: TS. Dương Quỳnh Hoa và TS. Trần Văn Biên.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cho NCS. Phạm Thị Hạnh.

Mục đích nghiên cứu:

 Luận án làm sáng tỏ những vấn đề lý luận pháp luật, thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) về trách nhiệm THHHCKT, từ đó đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật BVQLNTD về trách nhiệm thu hàng hóa có khuyết tật (THHHCKT) của doanh nghiệp ở Việt Nam trong thời gian tới.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Thứ nhất, Luận án hệ thống hóa và trên cơ sở phân tích đã làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và pháp lý liên quan đến trách nhiệm THHHCKT và pháp luật về THHHCKT. Cụ thể: làm rõ khái niệm HHCKT; xây dựng khái niệm và làm rõ đặc điểm THHHCKT; xây dựng khái niệm và làm rõ đặc điểm, bản chất, phân biệt trách nhiệm THHHCKT với một số trách nhiệm khác của doanh nghiệp, các yếu tố tác động đến trách nhiệm THHHCKT. Bên cạnh đó, Luận án còn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận pháp luật về trách nhiệm THHHCKT của doanh nghiệp như: khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, sự cần thiết điều chỉnh pháp luật về trách nhiệm THHHCKT, nội dung pháp luật về trách nhiệm THHHCKT.

Thứ hai,  Luận án phân tích, bình luận, đánh giá một cách toàn diện và khách quan về thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc THHHCKT ở Việt Nam. Qua đó làm rõ thành tựu và những điểm còn bất cập, hạn chế của pháp luật Việt Nam về trách nhiệm THHHCKT của doanh nghiệp.

Thứ ba, qua phân tích, tham khảo nội dung có liên quan đến Luận án từ pháp luật của một số nước trên thế giới, Luận án đưa ra kiến nghị để sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định mới để hoàn thiện pháp luật, cũng như tăng cường việc thực hiện pháp luật về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc THHHCKT ở Việt Nam.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Luận án là công trình nghiên cứu toàn diện pháp luật BVQLNTD về trách nhiệm THHHCKT của doanh nghiệp. Từ những nghiên cứu lý luận và phân tích đánh giá về thực trạng quy định pháp luật, tình hình thực hiện pháp luật BVQLNTD về trách nhiệm THHHCKT của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật của một số nước trên thế giới, Luận án đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này.

Kết quả nghiên cứu của Luận án có giá trị tham khảo cho các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện pháp luật nói chung và pháp luật BVQLNTD nói riêng về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc THHHCKT ở Việt Nam. Bên cạnh đó, những giải pháp được đề xuất trong Luận án cũng góp phần tăng cường thực hiện pháp luật về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc THHHCKT ở Việt Nam.

Ngoài ra, Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành luật; có giá trị tham khảo đối với cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình áp dụng pháp luật, giải quyết các vấn đề liên quan; có giá trị tham khảo cho doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình liên quan đến trách nhiệm THHHCKT của doanh nghiệp.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết