Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Chính trị học: “Các tổ chức chính trị - xã hội trong việc kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 15/09/2020 | Lượt xem: 139

Ngày 12 tháng 9 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Chính trị học; Chuyên ngành: Chính trị học; Mã số: 9229013; Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH. Phan Xuân Sơn và PGS. TS. Hồ Xuân Quang.             

 

NCS. Nguyễn Tuấn Anh đã bảo vệ thành công luận án

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

Luận án nhằm làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm soát quyền lực nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội. Trên cơ sở đó, đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Đóng góp mới của Luận án:

Thứ nhất, hệ thống hóa, phân tích cơ sở lý luận về các tổ chức chính trị - xã hội; về vai trò, nội dung, phương thức, hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ hai, khảo sát thực trạng; đánh giá thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động kiểm soát quyền lực nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay.

Thứ ba, đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

Về mặt lý luận: Góp phần tích cực trong việc đổi mới nhận thức về các tổ chức chính trị - xã hội, về vai trò của chúng trong việc kiểm soát quyền lực nhà nước.

Về mặt thực tiễn: Cung cấp cơ sở khoa học cho các cơ quan, tổ chức tham khảo, vận dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội. Sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, học tập, giảng dạy chuyên ngành Chính trị học và các môn khoa học xã hội và nhân văn có liên quan.

Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Mỹ Hiền

In bài viết