Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Bảo đảm Quyền tiếp cận nước sạch ở nông thôn từ thực tiễn các tỉnh đồng bằng Sông Hồng”

Ngày đăng: 11/09/2020 | Lượt xem: 167

       Ngày 10 tháng 9 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Trần Thị Xuân đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đinh Ngọc Vượng.                                       

 

PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh - Phó giám đốc Học viện Khoa học xã hội tặng hoa chúc mừng NCS. Trần Thị Xuân

Mục đích nghiên cứu:

       Nghiên cứu xác lập cơ sở lý luận và thực trạng bảo đảm Quyền tiếp cận nước sạch (QTCNS) ở nông thôn từ thực tiễn các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng (ĐBSH); từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm QTCNS ở nông thôn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Thứ nhất, luận án đã làm rõ những vấn đề mang tính lý luận chung về bảo đảm QTCNS ở nông thôn từ thực tiễn các tỉnh ĐBSH, trong đó, bảo đảm QTCNS được xác định trên cơ sở các phương thức bảo đảm quốc gia, địa phương, gồm: bảo đảm pháp lý và thiết chế tổ chức thực hiện. Bảo đảm pháp lý thực hiện QTCNS ở nông thôn là hệ thống gồm nhiều yếu tố mang tính pháp lý được hình thành trên cơ sở hệ thống pháp luật, có quan hệ mật thiết, hỗ trợ lẫn nhau để thực thi bảo đảm quyền.

       Thứ hai, luận án đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện bảo đảm và thúc đẩy QTCNS ở nông thôn trên cơ sở phân tích, đánh giá tổng hợp các kết quả nghiên cứu về lý luận, thực trạng từ thực tiễn các tỉnh ĐBSH với các quan điểm về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, QCN, xã hội hóa và hợp tác quốc tế.         

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

       Ý nghĩa lý luận: Kết quả nghiên cứu góp phần làm rõ nội dung nghiên cứu về bảo đảm QTCNS ở nông thôn theo tiếp cận QCN.

      Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác triển khai bảo đảm QTCNS ở nông thôn từ thực tiễn các tỉnh ĐBSH với đặc trưng của lãnh thổ đồng bằng có Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực luật học.          

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt