Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Văn học: “Thơ Mới (1932 -1945) từ góc nhìn phê bình sinh thái”

Ngày đăng: 10/09/2020 | Lượt xem: 111

        Ngày 09 tháng 9 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Bùi Thị Thu Thủy đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Văn học; Chuyên ngành: Lý luận văn học; Mã số: 9 22 01 20;  Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lưu Khánh Thơ và TS. Phạm Phương Chi.

 

NCS. Bùi Thị Thu Thủy  đã bảo vệ thành công Luận án

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

       Luận án xem xét phê bình sinh thái - một hướng tiếp cận văn học xuất phát từ phương Tây sẽ có những thích hợp hay sự khác biệt gì khi được nhìn nhận trong sự tương quan với văn học Việt Nam, đặc biệt là với Thơ mới.

       Luận án khám phá Thơ mới từ một góc nhìn mới, đó là sự gắn kết của trường phái thơ này với các vấn đề môi sinh, môi trường và tự nhiên. Từ đó, đề tài khẳng định giá trị trường tồn và sự đa diện của Thơ mới. Thơ mới có giá trị ngay cả khi được khám phá dưới những cách tiếp cận xuất hiện sau sự ra đời và phát triển của nó rất nhiều.

       Luận án khẳng định rằng phê bình sinh thái cũng chỉ là một hướng tiếp cận mới đối với Thơ mới, giống như các cách tiếp cận khác đã từng được dùng để tiếp cận bộ phận thơ ca này. Luận án của chúng tôi không nhằm xác định Thơ mới như một chỉnh thể sinh thái. Bởi lẽ trọng tâm của Thơ mới là bộc lộ cái tôi cá nhân và sự cô đơn của con người. Nhưng nghiên cứu trào lưu văn học này với công cụ là phê bình sinh thái chúng tôi muốn khám phá thêm các ý nghĩa, giá trị của Thơ mới. Do vậy, lí thuyết phê bình sinh thái sẽ góp phần soi tỏ những khía cạnh khác nhau của khuynh hướng văn chương sinh thái trong Thơ mới. Theo đó, Thơ mới  được hình dung như một trường hợp để chứng minh sự hữu dụng của phê bình sinh thái trong việc nghiên thực tiễn văn học Việt Nam..

Đóng góp mới của Luận án

       Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách toàn diện và hệ thống về Thơ mới từ lý thuyết phê bình sinh thái;

      Luận án đã tổng thuật, phân tích, đánh giá chi tiết, cụ thể các công trình nghiên cứu phê bình sinh thái trên thế giới và Việt Nam, chỉ ra vị trí và xu hướng phát triển của phê bình sinh thái nước nhà trong thời gian hiện nay;

      Luận án không nhằm trả lời Thơ mới có phải là văn học sinh thái hay không mà chủ yếu chỉ ra những giá trị đa diện, ý nghĩa của Thơ mới dưới sự soi chiếu của lý thuyết phê bình sinh thái;

       Luận án là công trình đầu tiên khám phá trên những bình diện cơ bản về mối quan hệ con người và tự nhiên trong Thơ mới: Tự nhiên với tư cách như một khách thể và như là chủ thể;  Đồng thời, luận án  đã khám phá hệ thống ngôn ngữ sinh thái cùng các biểu tượng cơ bản trong Thơ mới: Biểu tượng vườn, biểu tượng rừng...

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

       Luận án tập trung trả lời câu hỏi Thơ mới có thể  đóng góp gì cho phê bình sinh thái, tức là khi được xét trong trường hợp cụ thể là thơ ca về thiên nhiên của Thơ mới thì phê bình sinh thái có thể cần phải bổ sung điều gì; từ trường hợp của Thơ mới, có thể quay lại để bình luận, bàn luận thêm về  phê bình sinh thái. Một lí thuyết của thế giới, được sinh ra trong một bối cảnh lịch sử xã hội khác Việt Nam, khi đem quy chiếu đến thơ ca Việt Nam - vốn cũng được ra đời trong một bối cảnh lịch sử xã hội đặc trưng - chắc chắn sẽ có nhiều điểm khập khiễng, không phù hợp. Nghiên cứu Thơ mới từ góc nhìn phê bình sinh thái để phần nào cho thấy sự chưa phù hợp này sẽ là một đóng góp về lí luận của đề tài và Thơ mới vì thế cũng có thêm giá trị lí luận.

       Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho những người quan tâm và nghiên cứu về phê bình sinh thái cũng như muốn khám phá thêm những giá trị của Thơ mới (1932 -1945).

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền